Όλοι οι υποψήφιοι στην Αρκαδία!

 

Εθνι­κές ε­κλο­γές  25ης Ια­νου­α­ρί­ου 2015

Στην Αρκα­δί­α κα­τε­βά­ζουν ψη­φο­δέλ­τι­α  ό­λα τα κόμ­μα­τα, με σύ­νο­λο υ­πο­ψη­φί­ων Βου­λευ­τών που ξε­περ­νά τους  50 γι­α τις τρεις έ­δρες του Νο­μού. Παρακάτω τα ονόματα όλων των υποψηφίων στην Αρκαδία. Επαγ­γέλ­μα­τα πα­ρα­τί­θεν­ται,  ό­που αυ­τά μας έ­γι­ναν γνω­στά α­πό τα ί­δι­α τα κόμ­μα­τα ή ό­που ε­μείς μπο­ρέ­σα­με να πλη­ρο­φο­ρη­θού­με.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. Βλά­σης Κων­σταν­τί­νος, Επί­κου­ρος Κα­θη­γη­τής Ια­τρι­κής­

2. Λυ­κου­ρέν­τζος Ανδρέ­ας, Πο­λι­τι­κός Επι­στή­μων – Βου­λευ­τής­

3. Πα­να­γι­ω­τό­που­λος Ιωάννης (Γιάννης), Λέ­κτο­ρας Πα­νε­π/μί­ου Αθη­νών, τ.Γραμ­μα­τέ­ας Μέ­σων Ενη­μέ­ρω­σης  

4. Τα­τού­λη Πα­ρα­σκευ­ή (Εύη), Δη­μο­σι­ο­γρά­φος – Συγ­γρα­φέ­ας­

5. Τσα­φα­ράς Κων­σταν­τί­νος, Ελεύ­θε­ρος Επαγ­γελ­μα­τί­ας­

ΣΥΡΙΖΑ

1. Γι­αν­νού­λη Αντω­νί­α, Δημ. Σύμ­βου­λος – Υπο­ψή­φι­α Δή­μαρ­χος Τρί­πο­λης­

2. Ζα­φει­ρό­που­λος Γι­άν­νης, Οι­κο­νο­μο­λό­γος α­πό Οι­κο­λό­γους Πρα­σί­νους­

3. Ζα­χα­ρι­άς Κώ­στας, Ια­τρός – Βου­λευ­τής­

4. Κά­βου­ρας Τά­σος, πρ. πρό­ε­δρος Δ.Σ. Με­γα­λό­πο­λης­

5. Κα­ρα­λής Δι­ο­νύ­σης, Νε­ο­λαί­α ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

 1. Αδα­μή Αι­κα­τε­ρί­νη, Νο­ση­λεύ­τρι­α 

2. Αθα­να­σό­που­λος Γε­ώρ­γι­ος, Συν­τα­ξι­ού­χος Δημ.Υπάλ­λη­λος­

3. Ατζι­νάς Νι­κό­λα­ος, Ελεύ­θε­ρος Επαγ­γελ­μα­τί­ας­

4. Κασ­τα­νός Πα­να­γι­ώ­της, Συν­τα­ξι­ού­χος ΕΛΤΑ

5. Κων­σταν­τι­νό­που­λος Οδυσ­σέ­ας, Ια­τρός – Βουλευτής, Υφυ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης­

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

 1. Βαλ­σα­μά­κη Μα­ρί­α, Οι­κι­α­κά

2. Ηλι­ο­πού­λου Δάφ­νη, Συν­τα­ξι­ού­χος Εκπαι­δευ­τι­κός­

3. Σκαν­τζός Νι­κό­λα­ος, Συν­τα­ξι­ού­χος Δη­μο­σί­ου

4.Τζεμ­πε­τζής Δη­μή­τρι­ος, Δι­κη­γό­ρος­

5. Χαρ­μπής Βα­σί­λει­ος, Οι­κο­δο­μι­κές Επι­χει­ρή­σεις 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

 1. Αση­μα­κό­που­λος Αργύ­ρι­ος, Ηλε­κτρο­λό­γος Μη­χα­νι­κός­

2. Δα­λι­ά­νης Γώρ­γι­ος, Οι­κο­νο­μο­λό­γος, Ελεύ­θε­ρος Επαγ­γελ­μα­τί­ας­

3. Μαρ­νέ­ρης Κων/νος­

4. Πα­πα­δι­άς Με­λέ­τι­ος­

ΠΡΑΣΙΝΟΙ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1. Καρ­βέ­λη (Ευ­τα­ξι­ο­πού­λου) Βα­σι­λι­κή

2. Καμ­πύ­λης Πα­να­γι­ώ­της­

3. Κου­τσού­γε­ρας Πα­να­γι­ώ­της­

4. Νά­σι­κας Γι­ώρ­γος­

Κ.Κ.Ε.

 1. Γόν­τι­κας Νί­κος, Πε­ρι­φε­ρει­α­κός Σύμ­βου­λος Πε­λο­πον­νή­σου 

2. Κο­λο­βός Δη­μή­τρης, α­γρό­της­

3. Λαμ­πρό­που­λος Πα­να­γι­ώ­της, Συν­τα­ξι­ού­χος ερ­γά­της ΔΕΗ Με­γα­λό­πο­λης­

4. Πα­νού­ση Πα­να­γι­ώ­τα, Μη­χα­νο­λό­γος Μη­χα­νι­κός­

5. Ρα­δαί­ου Σμα­ρώ, Πο­λι­τι­κός Μη­χα­νι­κός­

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

 1. Κα­βου­ρί­νος Θα­νά­σης, πρ. Δή­μαρ­χος Λε­βι­δί­ου

2. Μπαρ­μπα­λι­ά Γε­ωρ­γί­α, ο­δον­τί­α­τρος­

3. Πα­πα­δη­μη­τρό­που­λος Δη­μή­τρι­ος, Πο­λι­τι­κός Μη­χα­νι­κός­

4. Πα­πού­λι­ας Φοιλοποίμην (Μά­κης), ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ας­

5. Σύ­ρι­ος Ανδρέ­ας, Χη­μι­κός­

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

 1. Μι­χό­που­λος Κώ­στας, πρ. Δή­μαρ­χος Γόρ­τυ­νος­

2. Ντά­νος Θε­ό­δω­ρος, Συν­τα­ξι­ού­χος Τρα­πε­ζι­κός­

3. Σα­ραν­το­πού­λου Αδα­μαν­τί­α

4. Σπη­λι­ω­τό­που­λος Ηλί­ας­

5. Το­μά­ρας Πέ­τρος, κα­θη­γη­τής ΤΕΙ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

1. Κασσελούρης Χρήστος

2. Μπαρδάνη Θάλεια

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

ΤΕΛΕΙΑ

 1. Κο­κο­σι­ού­λης Νί­κος­

2. Γα­λά­νη Πα­να­γι­ώ­τα, Προϊσταμένη Λογιστηρίου

3. Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου Καί­τη

ΛΑ.Ο.Σ.

1. Αγγελοπούλου Ζωή

2. Δημοπούλου Αικατερίνη

3. Κοκκινος Λεωνίδας

4. Λίγγρης Γεώργιος

5. Μάλλιαρη Βασιλική

ΚΚΕ (Μ-Λ)

1. Κοσμά Μαλαμώ

Ο.Κ.Δ.Ε.

1. Καρανίκας Γεώργιος

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1. Κασιμάτης Γεώργιος

2. Κολοβός Αθανάσιος

3. Κουκουλιατρά Άννα

Ε.Δ.Ε.Μ.

1. Αποστολοπούλου Παναγιώτα

Μεμονωμένοι

1. Παπαδιάς Μελέτιος