Πασχαλινό Μήνυμα του Ποιμενάρχη μας κ.κ.Νικηφόρου

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστός Ἀνέστη!

Ἀνέτειλε καί πάλι ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καί ὁλόκληρη τή γῆ ἐφώτισε μέ τό ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς του.

Ἄνοιξε ὁ Ἐσταυρωμένος θριαμβευτής τίς πῦλες τοῦ Ἅδου καί ἀνέστησε τούς νεκρούς, σάν νά τούς ἐξύπνησε ἀπό τόν ὕπνο.

Ἡ φθορά μετετράπη σέ ἀφθαρσία καί ἡ χαρά ἐπλημμύρισε τόν νέο, τόν λαμπρό κόσμο.

Πάσχα σήμερα, Κυρίου Πάσχα! Καί στή Θεία Λειτουργία ἀναγιγνώσκεται τό θαυμάσιο προοίμιο τοῦ κατά Ἰωάννη ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὅπου ὁ θεόπτης Ἰωάννης μέσα σέ λίγες γραμμές μᾶς παρουσιάζει μεγάλα μυστήρια τῆς Πίστεώς μας. Διακηρύττει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι μόνο ἄνθρωπος, ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ προαιώνιος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ὡς τέλειος Θεός ὑπῆρχε πάντοτε ἑνωμένος μέ τόν Θεό Πατέρα. Καί εἶναι ὁ δημιουργός ὅλης τῆς κτίσεως, εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τό πνευματικό φῶς πού σκορπίζει τή λάμψη του στούς ἀνθρώπους. Γιά νά γνωρίσουν λοιπόν οἱ ἄνθρωποι τό φῶς, ἔδωσε τή μαρτυρία του ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος· ὥστε μέ τό κήρυγμά του νά πιστεύσουν οἱ ἄνθρωποι στόν Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι τό τέλειο φῶς, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό καί ὁ Λόγος «σάρξ ἐγένετο». Ὁ Θεός ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό καί ἔγινε ἄνθρωπος. Ὅμως οἱ σκοτισμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωποι δέν Τόν ἀναγνώρισαν ὡς δημιουργό τους. Οἱ Ἰουδαῖοι μάλιστα Τόν ἀρνήθηκαν σάν νά ἦταν ξένος καί ἐχθρός τους. Καί Τόν πολέμησαν μέ μίσος φοβερό. Τόν ὁδήγησαν στόν θάνατο. Ποιόν; Τόν εὐεργέτη τους, τόν ἀρχηγό τῆς ζωῆς, τό φῶς τό ἀληθινό. Ἀλλά «ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβε». Τό σκοτάδι δέν μπόρεσε νά κυριαρχήσει ἐπάνω στό φῶς, στόν Ἰησοῦ Χριστό.

Διότι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε! Δέν ἦταν δυνατόν νά κρατηθεῖ μέσα στήν ἐξουσία τῆς φθορᾶς ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς. Ὅταν κατέβηκε ὁ ζωοδότης Κύριος μέσα στό βασίλειο τοῦ θανάτου, τότε «τόν Ἅδην ἐνέκρωσε τῇ ἀστραπή τῆς θεότητος». Στά κατασκότεινα δεσμωτήρια τῶν ψυχῶν τό φῶς τό ἀληθινό διέλυσε τό σκοτάδι. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος νίκησε ὁλοκληρωτικά τόν τύραννο τῶν σκλαβωμένων ψυχῶν, ὁ ὁποῖος δέν μπόρεσε νά Τόν κρατήσει καί Τόν ἔβγαλε ἀπό τά σπλάχνα του· καί μαζί του ἄφησε ἐλεύθερους τούς νεκρούς πού κρατοῦσε φυλακισμένους. Ἀναστήθηκε, καί φανέρωσε θριαμβευτικά σ’ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα ὅτι αὐτός εἶναι νικητής τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς καί τοῦ διαβόλου, αἰώνιος κυρίαρχος καί παντοδύναμος Θεός, τό Α καί Ω, ἀρχή καί τό τέλος, τό αἰώνιο Φῶς.

Αὐτός εἶναι πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας. Ἡ δική του Ἀνάσταση ἔγινε ὁ πρόδρομος τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως στήν ἀληθινή ζωή. Καί μᾶς καλεῖ νά Τόν ἀκολουθήσουμε σέ μία νέα ἀναστημένη ζωή, γιά νά μᾶς ὁδηγήσει κι’ ἐμᾶς ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀπό τό σκοτάδι στό αἰώνιο φῶς· ἀπό τή δουλεία στήν ἐλευθερία, ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, ἀπό τήν ἐξορία στόν οὐράνιο θρόνο.

Ὅσοι ἄνθρωποι δέχθηκαν τόν ἀναστάντα Κύριο καί Τόν πίστευσαν ὡς Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἀξιώθηκαν ἀπό τόν Κύριο νά γίνουν κατά χάριν υἱοί Τοῦ Θεοῦ, υἱοί τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ ἅγιος εὐαγγελιστής Ἰωάννης μάλιστα μᾶς διαβεβαιώνει: Ἐμεῖς εἴδαμε τή θεϊκή δόξα τοῦ ἀναστάντος Κυρίου, χορτάσαμε νά βλέπουμε μέ τά μάτια μας τήν ὑπέρλαμπρη θεοπρεπή δόξα του, τήν ὁποία φανέρωσε μέ τά θαύματά του, τή διδασκαλία του καί τήν ἀναμάρτητη ζωή του. Καί ἦταν θεϊκή δόξα, πού εἶχε ὡς μονάκριβος Υἱός τοῦ Θεοῦ. Καί ἀπό τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῆς τελειότητος καί τῶν δωρεῶν του ἐμεῖς ὅλοι δεχθήκαμε «χάριν ἀντί χάριτος», ἀλλεπάλληλες τίς δωρεές τῆς Χάριτός του.

Ἀλλά κι’ ἐμεῖς ἀπό τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο του δεχθήκαμε τούς θησαυρούς τῶν θεϊκῶν δώρων, διότι ὁ ἀναστάς Ἰησοῦς ἔχει ἀπό τή φύση του στόν τέλειο βαθμό ὅλα τά ἀγαθά, ὅλες τίς ἀρετές, ὅλες τίς τελειότητες, ὅλες τίς ὡραιότητες. Εἶναι φῶς ἐκ φωτός, ἡ πηγή ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Καί μέσα στήν ἄπειρη ἀγάπη του δέν κρατᾶ γιά τόν ἑαυτό του τά θεϊκά πλούτη του, ἀλλά μᾶς τά δωρίζει. Ὅ,τι καλό ἔχουμε, δικό του εἶναι. Ἀπό τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῆς τελειότητός του δεχόμαστε ἀκατάπαυστα τίς δωρεές του.

Καί τί σημαίνει αὐτό πρακτικά στή ζωή μας; Σημαίνει ὅτι ὁ ἀναστημένος Κύριος εἶναι τό πᾶν γιά μᾶς. Μήν ψάχνουμε ἀλλοῦ παραδείσους, μήν ψάχνουμε στήν κοιλάδα τῶν δακρύων χαρά, μήν ζητοῦμε ἀπό ταραγμένους ἀνθρώπους εἰρήνη, μή ζητιανεύουμε ἀπό σκληροκάρδιους ἀνθρώπους ἀγάπη, μή λαχταροῦμε ζωή ἀπό ἕναν κόσμο πού ἀργοπεθαίνει. Νά καταλάβουμε ὅτι ὅλα αὐτά τά ὑψηλά καί ὡραία, πού μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει ὁ ἄνθρωπος, μόνο ὁ ἀναστάς Κύριος μπορεῖ νά μᾶς τά δώσει· τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά χορτάσει τήν ψυχή μας παρά μόνο Χριστός· καί ὅτι ἡ ἐν Χριστῶ ἀναστημένη ζωή εἶναι ἡ μόνη ζωή γιά τήν ὁποία ἀξίζει νά ζοῦμε.

Αὐτή τήν ἡμέρα, λοιπόν, πού γιά μᾶς τήν ἔκαμε ὁ Κύριος, ἄς εὐφρανθοῦμε καί ἄς ἀνακαινισθοῦμε ἐσωτερικά, ὥστε νά δεχθοῦμε τά μυστικά τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καί Πανηγύρεως, μᾶς συμβουλεύει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνειος Κύπρου.

Ἄς ἀντιπροσφέρουμε στόν ἀναστάντα Κύριο τήν καρδιά μας ὁλόκληρη. Μιά καρδιά δεκτική τῶν δωρεῶν τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἄς Τοῦ προσφέρουμε τή θέλησή μας καί ἄς ἀφεθοῦμε στή Χάρη του. Πεινασμένοι καί διψασμένοι γιά τή νέα ἀναστημένη ἐν Χριστῷ ζωή ἄς ζητήσουμε τή δική του γλυκύτητα καί τέρψη. Καί ἄς ζοῦμε ὡς τέκνα τοῦ φωτός καί τῆς Ἀναστάσεως.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ