Περιφέρεια: Σύμβαση για την σύσταση και λειτουργία Περιφερειακής Κοινωνικής Πύλης

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε τη, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, σύμβαση με αντικείμενο την διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο.

Επιδίωξη αποτελεί η σύσταση και λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ενταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, με την εν λόγω σύμβαση -το τίμημα της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 152.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ- ο ανάδοχος, πέρα από την διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Πελοπόννησο, αναλαμβάνει αφ’ ενός την διαμόρφωση προτάσεων που θα αφορούν στην ενδυνάμωση του υφιστάμενου δικτύου κοινωνικών δομών και υπηρεσιών με σκοπό την αναγνώριση των τοπικών αναγκών και τον σχεδιασμό δράσεων και αφ’ ετέρου την διεξαγωγή περιφερειακής έρευνας εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης.

Δ.Τ. Περιφέρειας