Πιστοποίηση του Δήμου Γορτυνίας κατά ISO 9001

Ο Δήμος Γορτυνίας πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001, το οποίο παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών ενός οργανισμού. Το πεδίο πιστοποίησης αφορά τη διαχείριση και υλοποίηση έργων, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο.

Με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη λήψη της πιστοποίησης κατά ISO 9001 ο Δήμος Γορτυνίας επιδιώκει:

  • την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του,
  • την ενίσχυση της φήμης του,
  • τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας,
  • την αύξηση της αξιοπιστίας του και
  • τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών του με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης

Ο Δήμος Γορτυνίας πλέον είναι εναρμονισμένος με ένα από τα πλέον γνωστά και ευρέως αποδεκτά πρότυπα ISO 9001, το οποίο χρησιμοποιούν περίπου 650.000 οργανισμοί σε 152 χώρες. Επιγραμματικά, η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, διασφαλίζει  τη μείωση στα κόστη, βελτιώνει την επικοινωνία, σταθεροποιεί τις σχέσεις με τους δημότες και συνεργάτες. Η πιστοποίηση ισχύει μέχρι τον Δεκέμβριο 2025.

Εκ του Δήμου