Ποιοι οι νέοι αντιδήμαρχοι Γορτυνίας και ποια τα καθήκοντά τους

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης με απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 08.01.2024 μέχρι 07.01.2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

Α. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ του ΠΑΝΑΓΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
β. Της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης.
γ. Τα θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων και μελετών.
δ. Τα θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.
ε. Τα θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών.
στ. Όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάπτυξης.
ζ. Τη μέριμνα για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου Γορτυνίας.
η. Της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη δομής νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
θ. Της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
ι. Του συντονισμού του Δημοτικού έργου με τελική λογοδοσία στο Δήμαρχο.
ια. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
ιβ. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Δήμαρχος Ευστάθιος Χαρ. Κούλης.

Β. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑΚΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Τα θέματα συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Γορτυνίας.
β. Τα θέματα εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
γ. Τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Γορτυνίας.
δ. Την ανάπτυξη των σχέσεων Δήμου, πολιτιστικών Συλλόγων, φορέων και αποδήμων.
ε. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται
από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών. Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΒΥΤΙΝΑΣ:
i.) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα.
ii) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη Δημοτική Ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
iii.) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv.) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
v.) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi.) Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ιωάννης Καρπούζος του Χρήστου.

Γ. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΖΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των μέσων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και κρίσεων.
β. Τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων.
γ. Τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συγκρότηση διάφορων συνεργείων για την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου.
δ. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης και του χώρου στάθμευσης Υπηρεσιακών οχημάτων.
ε. Την ευθύνη και παρακολούθηση της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων, των μηχανημάτων έργου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Γορτυνίας.
στ. Την διαχείριση υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
ζ. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
Κατά τόπον για τις Δημοτικές Ενότητες ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ & ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ:
i.) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες.
ii) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, στις Δημοτικές Ενότητες, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
iii.) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv.) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
v.) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi.) Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ηλίας Ρέππας του Δημητρίου.

Δ. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Την διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
β. Τα θέματα τμήματος εσόδων και αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας.
γ. Την εποπτεία του Γραφείου Προμηθειών.
δ. Την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
ε. Την ανάπτυξη και προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.
στ. Τα θέματα ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών, τήρηση του κανονισμού λειτουργίας τους και σύνταξης προγράμματος συντήρησής τους.
ζ. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΗΡΑΙΑΣ:
i.) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
ii) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
iii.) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv.) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
v.) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi.) Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου.

Ε. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΗΛΙΑ ΡΕΠΠΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
α. Τα θέματα Ύδρευσης– Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισμού.
β. Τη συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των υδροσυλλογών και των δεξαμενών του Δήμου Γορτυνίας.
γ. Τα θέματα Άρδευσης.
δ. Τη μέριμνα για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου Γορτυνίας.
ε. Τα θέματα που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη και προστασία, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών.
στ. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ:
i.) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
ii) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
iii.) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv.) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
v.) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
vi.) Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Δημάκος του Κωνσταντίνου.

ΣΤ. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΠΑΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Την λειτουργία της κοινωνικής υπηρεσίας και τις κοινωνικές δράσεις γενικά.
β. Την λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
γ. Την εποπτεία της λειτουργίας της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας Τρίπολης κατά τις επισκέψεις της στο Δήμο μας.
δ. Τα θέματα απασχόλησης, την ενημέρωση ανέργων και επιχειρήσεων.
ε. Την λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου των Ιαματικών πηγών Λουτρών Ηραίας.
στ. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των ατόμων τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων.
ζ. Την επιμέλεια και διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου και την εν γένει προαγωγή των πολιτιστικών θεμάτων του Δήμου.
η. Όλες τις λοιπές αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Γ.), όπως περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 105/08.01.2024 Απόφαση Δημάρχου Γορτυνίας με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.ΚΕ.Γ.) του Δήμου Γορτυνίας μέχρι την ενσωμάτωση της στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».
θ. Την εφαρμογή πολιτικών δράσεων για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος στο Δήμο μας και την αναστροφή της δημογραφικής κατάρρευσης.
ι. Στην ανάδειξη και ανάπτυξη της Νοτιοδυτικής Γορτυνίας (αξιοποίηση φαραγγιών, μονοπατιών, αγροτουρισμός κ.λ.π.).
ια. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ:
i.) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα.
ii) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
iii.) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv.) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
v.) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi.) Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Λεωνίδας Συριόπουλος του Ιωάννη .

Ζ. Την Δημοτική Σύμβουλο κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΤΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Τα θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.
β. Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού στο Δήμο Γορτυνίας με τη διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, ημερίδων, κ.λ.π..
γ. Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
δ. Τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γορτυνίας.
ε. Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς Αθλητισμού και νέας γενιάς.
στ. Την εφαρμογή πολιτικών για την συνοχή της οικογένειας και της ισότητας των
φύλων.
ζ. Τη συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
η. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται
από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ:
i.) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
ii) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
iii.) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv.) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
v.) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi.) Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Μπόρας του Νικολάου.

Η. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟ του ΙΩΑΝΝΗ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Τα θέματα Αγροτικής οδοποιίας.
β. Τα θέματα που αφορούν την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου Γορτυνίας (οικόπεδα, κτήρια, αυτοκίνητα,κ.λ.π.) και την προώθηση ήπιων μορφών ενέργειας.
γ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων του Δήμου Γορτυνίας.
δ. Τη λειτουργία των Δημοτικών και Λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών.
ε. Τη λειτουργία του γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και θέματα ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα φυτικής και ζωικής παραγωγής.
στ. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στουςπροϊσταμένους των Υπηρεσιών.
Κατά τόπον για τη Δημοτική Ενότητα ΤΡΟΠΑΙΩΝ:
i.) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
ii) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
iii.) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
iv.) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, πλην των εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας.
v.) Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
vi.) Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Πάικος Αναγνωστόπουλος του Νικολάου.

Θ. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΠΟΥΖΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ ύλην:
α. Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου Γορτυνίας.
β. Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, ήτοι την περισυλλογή και της λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου για την αντιμετώπιση με κατάλληλο τρόπο των αναγκών φιλοξενίας τους, την προσωρινή διαμονή, την ευζωία, την περίθαλψη και την εν γένει φροντίδα των ζώων συντροφιάς.
γ. Τον συντονισμό των δράσεων και την ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων.
δ. Την υπογραφή των αποφάσεων και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες, πλην αυτών που εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία και όσων θα παραχωρήσει στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
ε. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος Δημάκος του Κωνσταντίνου.

Τέλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Γορτυνίας Ευστάθιου Χαρ. Κούλη, τον αναπληρώνει υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ο Αντιδήμαρχος Γορτυνίας, κος Απόστολος Αποστολόπουλος του Παναγή.