Πρόγραμμα Κατανυκτικών Εσπερινών από τη Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως

Πρός Τούς Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Μεγαλοπόλεως
Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωστοποιῶ ὅτι ἐφέτος, σύν Θεῷ, καί ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προγραμματίσαμε τήν τέλεσιν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν μετά Ἑσπερινῶν Κηρυγμάτων, τά ὁποῖα θά μᾶς ἐνισχύσουν στόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς περιόδου αὐτῆς.

Ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινός (τῆς Συγγνώμης), θά τελεσθῇ, σύν Θεῷ, τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς (17 Μαρτίου 2024) καί ὥρα 18:30 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ψαθίου Μεγαλοπόλεως, ἐνῶ τίς ὑπόλοιπες Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὥρα 18:30 οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά τελοῦνται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως, συμφώνως πρός τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

17/3/24(Τυρινῆς): Ἡ ταπεινότης μου, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως.

24/3/24(Α΄Νηστειῶν): Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

12/4/23(Β΄Νηστειῶν):Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Φίλιππος Χαμαριᾶς, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

31/3/24(Γ΄Νηστειῶν): Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

07/4/24(Δ΄Νηστειῶν): Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἰωσήφ Ἀγγελίδης, Προϊστάμενος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Στεμνίτσης

14/4/24(Ε΄Νηστειῶν): Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. Σωτήριος Ἀθανασούλιας, δρ. Θεολογίας, Ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Σᾶς παρακαλῶ θερμῶς, ὅπως συνδράμητε αὐτήν τήν εὐλογημένην προσπάθειαν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀνακοινοῦντες εἰς τούς Ἐνορίτας σας, καθ’ ἑκάστην Κυριακήν, τόν Ἑσπερινόν καί τόν Ὁμιλητήν, διότι θεωρῶ αὐτονόητον ὅτι ἐμεῖς, οἱ καταξιωθέντες νά εἴμεθα λειτουργοί τοῦ Κυρίου, προτρέπομεν καί διδάσκομεν καί τά πνευματικά μας τέκνα, νά προσέρχωνται εἰς τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς, εἰς τούς ὁποίους πάντοτε, σύν Θεῷ, θά χοροστατῇ ἡ ταπεινότης μου. Ἡ προτροπή αὐτή, βεβαίως, θά ἔχῃ εὐχάριστον ἀποτελέσμα, ἐφ’ ὅσον καί σεῖς παρευρίσκεσθε ὁπωσδήποτε προσωπικῶς.

Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς παρούσης, θεωρῶ ἀναγκαῖον καί ἐπιβεβλημένον νά σᾶς ἐπισημάνω καί νά ζητήσω τήν ἀνελλιπῆ τέλεσιν τῶν προβλεπομένων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατά τό διάστημα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἰδιαιτέρως τήν τέλεσιν Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας (εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλοπόλεως καί εἰς ὅσους Ἱερούς Ναούς οἱ Ἐφημέριοί των γνωρίζουν τήν τυπικήν διάταξιν τῆς τελέσεώς της), κάθε Τετάρτην τό ἑσπέρας καί κάθε Παρασκευήν πρωΐ καί τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, κάθε ἀπόγευμα.
Σᾶς παρακαλῶ ὅπως, μετά προθυμίας καί εὐχαρίστου διαθέσεως, ἀναλάβητε αὐτόν τόν ἀγῶνα, παρακινήσητε δέ καί τούς πιστούς μας καί εὔχομαι ἐγκαρδίως νά ἔχητε νικηφόρον ἔκβασιν καί πλοῦτον εὐλογίας.

Ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ