Προκήρυξη «ανοικτής διαδικασία» επιλογής αναδόχου για το έργο «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 95 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 45.240.799,02 €.

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία Οδοποιίας με κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών 25.966.149,42 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.673.906,89 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.757.605,07 €, Απολογιστικές εργασίες (ΑΕΚΚ) 300.000,00 €, αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.425.621,14 €, ρήτρα πρόσθετης καταβολής 361.232,83 € και Φ.Π.Α. 8.756.283,68 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 202424.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 11-09-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

0. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_23PROC013186240

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_23PROC013192339

2_ Ε_Σ_Υ__ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_signed

3_ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_signed

4_ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_signed

5_ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___010823_signed

6_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_signed

7_ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_signed

8_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

9_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_signed

10_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ 9ΕΞΛ7Λ1-2ΨΦ

espd-request_signed

espd-request-v2.zip