Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Γορτυνίας

Eιδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στην Δημητσάνα, στο κτίριο
του Ιστορικού Γυμνασίου – Λυκείου, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024 & ώρα 18:00, σύμφωνα με όσα προβλέπονται α. στο άρθρο 67Α «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής» σε συνδυασμό με τις όμοιες του αρθ. 67 «Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα και β. στη με αρ. 98/Α.Π.8182/26.01.2024 Εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» ορίζοντας την 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ως τον καταληκτικό χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής θεμάτων προς συζήτηση*.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 04032024 ΕΙΔΙΚΗ_ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 04032024 ΕΙΔΙΚΗ_ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ (1)