Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση του ξενώνα “Ξενιού”στη Δημητσάνα

Η Αδελφότητα Δημητσανιτών “ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε” προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προσφορές για τη μίσθωση του ξενώνα “Ξενιού”, που ευρίσκεται στην Δημητσάνα Αρκαδίας.
Ο ξενώνας “Ξενιού” αποτελείται από 5 ορόφους, 7 δωμάτια και 1 σουίτα, διαθέτει δωμάτιο προσωπικού και αποθηκευτικούς χώρους, ανεγέρθηκε το έτος 1850 και είναι το υψηλότερο πέτρινο κτίσμα της Πελοποννήσου.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) έτη.
Ο μισθωτής θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για τις επισκευές, τη συντήρηση, την διασκευή και τον εξοπλισμό του ξενώνα.
Η επιλογή του μισθωτή θα γίνει με την διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης με κριτήρια επιλογής: (α) την προσωπικότητα του μισθωτή, την εμπειρία του και την δραστηριότητά του στην διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων, (β) το επενδυτικό σχέδιο, που θα υποβάλει ο μισθωτής, (γ) το προσφερόμενο μίσθωμα και (δ) την φερεγγυότητα του μισθωτή.
Η διαδικασία επιλογής του μισθωτή θα γίνει σε τέσσερα στάδια και συγκεκριμένα: (α) Στο πρώτο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα επισκεφθούν τον ξενώνα, μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Αδελφότητας, και θα λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, (β) Στο δεύτερο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στο Δ.Σ. εγγράφως δεσμευτική προσφορά, που θα περιλαμβάνει την περιγραφή του ενδιαφερομένου, την εμπειρία και την δραστηριότητά του, το επενδυτικό σχέδιο, το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και την προτεινομένη διάρκεια της μίσθωσης, (γ) Στο τρίτο στάδιο το Δ.Σ. θα αξιολογήσει τις προσφορές των ενδιαφερομένων, θα προβεί στη διαπραγμάτευση επί του ύψους του προσφερόμενου μισθώματος και θα προχωρήσει στην οριστική επιλογή του μισθωτή και (δ) Στο τέταρτο στάδιο θα υπογραφεί η μισθωτική σύμβαση.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ή να διακόπτει την διαδικασία ανάδειξης του μισθωτή ή να επιλέγει μισθωτή απ’ ευθείας, όταν τούτο είναι προς το συμφέρον της Αδελφότητας.
Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την μίσθωση του ξενώνα εγγράφως στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
Αριθμ. Πρωτ. 562
Αθήνα, 29 Μαΐου 2024
Ο Πρόεδρος
Φίλιππος Σωτηρόπουλος
Η Γραμματέας
Βασιλική Παπαδοπούλου – Δαλιτσικα