Πρόσληψη 7 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μεγαλόπολης

Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Μεγαλόπολης, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Μεγαλόπολης ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2023-2024
Δύο (2) Πέντε (5)
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 28/07/2023 έως και 10/08/2023 & στις ώρες λειτουργίας του δημοτικού καταστήματος (Δημαρχείο) Δήμου Μεγαλόπολης.

Παρακάτω θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση καθώς και τα παραρτήματα που την ακολουθούν