Προσωρινός Κατάλογος Ωφελούμενων Γ’ Πρόσκλησης στο πρόγραμμα «Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων»

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων» με Κωδικό ΟΠΣ 5063657 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020 ανακοινώνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας ο Γ’ προσωρινός κατάλογος ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στις δράσεις της Πράξης.

Καθώς η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελούμενων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη θέση τους στους καταλόγους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή διαφορετικά στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ(25ης Μαρτίου 14,22100 Τρίπολη) και στο τηλέφωνα 2710230233.

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που είχαν υποβάλει με φυσικό φάκελο τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ή ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] εντάχθηκαν στον κατάλογο των ωφελούμενων.

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής από το Επιμελητήριο Αρκαδίας ,Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 14.00 μμ πρωτοκολλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων που περιλάμβαναν και ταξινομήθηκαν. Οι αιτήσεις που κρίθηκαν έγκυρες, βαθμολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια που είχαν οριστεί στην Πρόσκληση. Οι αιτήσεις που κρίθηκαν άκυρες ταξινομήθηκαν χωριστά, με καταγραφή του λόγου ή των λόγων απόρριψής τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων ήταν:

1.Εισόδημα:

Αν το εισόδημά σας είναι ΑΤΟΜΙΚΟ, τότε συμπληρώστε Χ δίπλα στο εισόδημα που είχατε  το φορολογικό έτος 2021 0 – 3.500,00 ευρώ    15 μόρια 3.501,00 ευρώ – 5.000,00 ευρώ   10 μόρια 5.001,00 ευρώ – 8.000,00 ευρώ  8 μόρια 8.001,00 ευρώ – 12.000,00 ευρώ    5 μόρια από 12.001,00 ευρώ και άνω    0 μόρια Αν το εισόδημά σας είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, τότε συμπληρώστε Χ δίπλα στο εισόδημα που είχατε  το φορολογικό έτος 2021 0 – 7.000,00 ευρώ  15 μόρια 7.001,00 ευρώ – 10.000,00 ευρώ   10 μόρια 10.001,00 ευρώ – 16.000,00 ευρώ   8 μόρια 16.001,00 ευρώ – 26.000,00 ευρώ   5 μόρια από 26.001,00 ευρώ και άνω   0 μόρια

2.Ανεργία:

Περισσότερους από 12 μήνες  35 μόρια

11 μήνες  32 μόρια

10 μήνες  29 μόρια

9 μήνες 26 μόρια

8 μήνες 23 μόρια

7 μήνες 20 μόρια

6 μήνες  17 μόρια

5 μήνες 14 μόρια

4 μήνες 11 μόρια

3 μήνες 9 μόρια

2 μήνες 6 μόρια

1 μήνα 3 μόρια

3.Εκπαίδευση:

Πανεπιστήμιο 35 μόρια

ΤΕΙ  25 μόρια

Λύκειο 20 μόρια

Γυμνάσιο 10 μόρια

4.Ηλικία

>45       0 μόρια

<45       5 μόρια

5.Συμμετοχή ή μη σε προγράμματα ΣΕΚ   

Συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΚ    0 μόρια

Μη συμμετοχή σε προγράμματα ΣΕΚ    10 μόρια

Με βάση τη συνολική βαθμολογία, καταρτίστηκε ο τελικός ενιαίος πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της επιτροπής επιλογής, εντός 5 εργάσιμων ημερών (έως 10/07/2023) από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (05/07/2023)  στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή, εναλλακτικά, με ταχυμεταφορά (courier) στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100. Εκτάκτως και λόγω της έκτακτης κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, δίνεται η δυνατότητα αποστολής της ένστασης και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: [email protected]

Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα των ανωτέρω πινάκων ανάγονται σε οριστικά.

Γ’ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

α/α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣ
1 131/26-6-2023 88,00 ΓΟΡΤΥΝΙΑ
2 124/22-6-2023 85,00 ΓΟΡΤΥΝΙΑ
3 140/28-6-2023 80,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4 141/28-6-2023 80,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
5 147/30-6-2023 80,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
6 156/30-6-2023 80,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
7 115/19-6-2023 75,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
8 134/27-6-2023 75,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
9 136/27-6-2023 75,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
10 142/28-6-2023 75,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
11 150/30-6-2023 75,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
12 153/30-6-2023 75,00 ΓΟΡΤΥΝΙΑ
13 144/29-6-2023 74,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
14 155/30-6-2023 73,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
15 116/20-6-2023 70,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
16 126/22-6-2023 70,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
17 152/30-6-2023 70,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
18 146/29-6-2023 67,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
19 117/20-6-2023 65,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
20 119/22-6-2023 65,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
21 121/22-6-2023 65,00 ΓΟΡΤΥΝΙΑ
22 151/30-6-2023 65,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
23 132/27/6/2023 63,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
24 138/28-6-2023 63,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
25 125/22-6-2023 62,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
26 118/20-6-2023 60,00 ΓΟΡΤΥΝΙΑ
27 128/26-6-203 60,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
28 137/27-6-2023 60,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
29 143/28/6/2023 57,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
30 120/22-6-2023 55,00 ΓΟΡΤΥΝΙΑ
31 133/27-6-2023 55,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
32 135/27-6-2023 54,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
33 129/26-6-2023 48,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
34 122/22-6-2023 47,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
35 145/29-6-2023 47,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
36 123/22-6-2023 44,00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
37 149/30-6-2023 40,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
38 139/28-6-2023 34,00 ΓΟΡΤΥΝΙΑ
39 130/26-6-2023 33,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
40 148/30-6-2023 31,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
41 127/23-6-2023 0,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
42 154/30-6-2023 0,00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ