Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Πελοποννήσου

Με την 203 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 3 Οκτωβρίου 2022, συγκροτήθηκε το 11μελές Περιφερειακό Συμβούλιο Ερευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Πελοποννήσου, η θητεία του οποίου είναι 4ετής.

Η συγκρότηση του ΠΣΕΚ αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση της πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα θέματα της καινοτομίας, της έρευνας και σε επόμενο στάδιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο συμβουλευτικός ρόλος του ΠΣΕΚ θα διασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση της Περιφερειακής με την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία και θα συμβάλει στην εξειδίκευση δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από τα  διάφορα προγράμματα.

Το ΠΣΕΚ Πελοποννήσου σύμφωνα με την κατάσταση της 5μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελούν οι κάτωθι:

Γεώργιος Λέπουρας (Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής), Ιωάννης Καπόλος (Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής), Εμμανουήλ Γουάλλες (Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής), Κώστας Βασιλάκης (Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής), Χαράλαμπος Μπιλίνης (Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής), Κωνσταντίνος Βοργιάς (Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής), Χρήστος Μάρκου (Μέλος ΔΕΠ/Ερευνητής /διευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής “Δημόκριτος”), Δημήτριος Σαρρής (εκπαιδευτικός /Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας), Κωνσταντίνος Μαρινάκος (πρόεδρος στον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου), Αθανάσιος Σπηλιώτης (ερευνητής στον “Δημόκριτο”) και Βασιλική Τζαβέλλα (αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΣΕΚ

Το ΠΣΕΚ αποτελεί νέο θεσμό και είναι όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ (Εθνικής Στρατηγικής Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας). Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Το ΠΣΕΚ αποτελείται από 11 μέλη, από τα οποία 6 είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα 5 μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Ολα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

Δ. Τ. Περιφέρειας