Συνεδριάζουν σήμερα η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Γορτυνίας

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σήμερα 7 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων –Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Γορτυνίας» και Έγκριση του στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων –Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σήμερα 7 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ