Συνεδριάζουν την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Γορτυνίας

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 13 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Πρακτικό 3) του Διαγωνισμού “Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου για τη δημιουργία του εικονικού Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη – Ζάτουνας”.
2. Έγκριση Πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Γορτυνίας».
3. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για τoν ορισμό δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής, λόγω 00κατεπείγοντος.
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης χορτονομής δημοτικών λιβαδιών στην Ελάτη.
ΘΕΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)
1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Θεοκτίστου».

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Γορτυνίας.
2. Καθορισμός δημοτικών τελών – δικαιώματος χρήσης Κοιμητηρίων Δήμου Γορτυνίας.