Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ηραίας

Ο Δήμος Γορτυνίας ενδιαφέρεται να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ηραίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 189845 έως και την 24 – 06 – 2022 και ώρα 11:00.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ:

Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας από θεομηνίες στη Δ.Ε. Ηραίας