Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Γορτυνίας

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Γορτυνίας» εκτιμώμενης αξίας
84.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24% .
Ειδικότερα κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει
μετά την ενιαία ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 19/06/2023 και ώρα 14:00.

Έγγραφα:

1.Διακήρυξη_ΚΗΜΔΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

4. ΜΕΛΕΤΗ

5. Περίληψη_ διακήρυξης