Συντήρηση-βελτίωση δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων σε Καμενίτσα, Ελάτη, Πυργάκι, Νυμφασία

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ –
ΕΛΑΤΗΣ – ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ – ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 147/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.804,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με βάσει τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους για την εκτέλεση του  αναφερόμενου έργου έως και την 02 – 12 – 2022, ημέρα Παρασκευή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΕΛΑΤΗΣ – ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ – ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ»