Συντήρηση-βελτίωση δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καμενίτσας – Ελάτης – Πυργακίου και Νυμφασίας

Ο Δήμος Γορτυνίας έχοντας υπόψη προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΕΛΑΤΗΣ – ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ – ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 83/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.849,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου έως και την 31 – 10 – 2023, ημέρα Τρίτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου
Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΕΛΑΤΗΣ – ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ – ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ»