Τα Άνθη της Πέτρας στην ψηφιακή εποχή!

Από την αρχή της δραστηριοποίησής τους, τα Άνθη της Πέτρας έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communications Technologies – ICT) για την υποστήριξη του έργου τους. Η εφαρμογή τεχνολογιών  ICT καλύπτει το πλήρες εύρος των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων των Ανθέων, από την  καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη και το ευρύτερο κοινό, καθώς και την επικοινωνία με άλλους  πολιτιστικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες, μέχρι τη διαδικτυακή διενέργεια των συνελεύσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό τα Άνθη της Πέτρας έχουν σχεδιάσει και ήδη υλοποιούν το ιδιαίτερα σημαντικό και φιλόδοξο έργο της επεξεργασίας του σχετικού υλικού που έχουν συλλέξει, ώστε αυτό να μετατραπεί σε δόκιμο, ψηφιακό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το έργο αξιοποιεί βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχες διεθνείς εφαρμογές, όπου η έμφαση δίδεται στη διάθεση του σχετικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Αυτό αποτελεί και έναν από τους πρωταρχικούς, μελλοντικούς στόχους των Ανθέων, να διαθέσει – τελικά – το δικό του ψηφιακό περιεχόμενο online, μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Περιεχομένου (Enterprise Content Management – ECM), καθώς και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-Learning), προσπελάσιμων τόσο από ερευνητές, μελετητές, ιστορικούς, λαογράφους, εθνογράφους, κλπ., όσο και από το ευρύτερο κοινό.

Το πρώτο τμήμα αυτής της σημαντικής και μακροχρόνιας προσπάθειας, η οποία θα καταλήξει σε ένα έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης και προβολής του περιεχομένου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που συλλέγουν τα Άνθη της Πέτρας, έχει ήδη ολοκληρωθεί, χάρη στην ενεργή συμμετοχή μελών του σωματείου, αλλά και χάριν της ουσιαστικής και αδειάλλειπτης υποστήριξης του ΥΠΠΟΑ., τόσο μέσω αντίστοιχης επιχορήγησης («Ψηφιοποίηση του πάσης φύσεως αρχειακού και άλλου υλικού των ‘Ανθέων της Πέτρας’», ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΣΠ / ΔΠΔΕ /495142 /13186 /3606 /14-09-2020), όσο και μέσω της συμπαράστασης και ενθάρρυνσης από τα στελέχη του.

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκαν:

• Η μελέτη και η αναλυτική εξέταση του υφιστάμενου, πρωτότυπου υλικού (κείμενα, εικόνες, audio & video, βιβλία, άρθρα, περιοδικά, αποκόμματα εφημερίδων, αναφορές σε δημοσιεύσεις, κ.α.), με στόχο την κατανόησή τους και τη διατύπωση προτάσεων για:

o Τη φυσική αρχειοθέτηση του πρωτότυπου, σε φυσική μορφή, υλικού,

o Τη φυσική, ασφαλή φύλαξη, του πρωτότυπου υλικού,

o Την τήρηση αντιγράφων του πρωτότυπο υλικού, και

o Τη μεταφορά του συνόλου του πρωτότυπου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και την απόθεσή του σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο, για την ευκολότερη, σταδιακή ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Περιεχομένου (Enterprise Content Management – ECM),

• Η διαμόρφωση της μεθοδολογικής προσέγγισης και καταλογογράφησης κάθε νέου στοιχείου που έρχεται στην κατοχή ή σε γνώση των Ανθέων,

• Ο καθορισμός του τρόπου ηλεκτρονικής του αποτύπωσης, ανάλογα με το είδος του,

• Η περιγραφή ενός μοντέλου μεταδεδομένων (metadata) που θα το περιγράφει λεπτομερώς, με χρήση τυποποιημένων κωδικοποιήσεων και λεκτικών,

• Η περιγραφή του μηχανισμού και του μοντέλου φυσικής και ηλεκτρονικής αποθήκευσης και διατήρησής του,

• Ο καθορισμός των προδιαγραφών του ελάχιστου εξοπλισμού / υποδομής που απαιτείται για τα παραπάνω, κλπ., συνεκτιμώντας και νέες τάσεις, όπως είναι η αξιοποίηση πλατφορμών Cloud, κλπ.

Η ολοκλήρωση του έργου αυτού σε συνδυασμό μ’ ένα δεύτερο υπό εξέλιξη έργο θα αναδείξουν τα Άνθη της Πέτρας ως ένα φορέα που αξιοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο τις δυνατότητες της τεχνολογίας στον τομέα του Ψηφιακού Πολιτισμού.

(Δελτίο Τύπου)