Θαυμάσιο ντοκιμαντέρ για την Αρκαδία

με αφιέρωμα στις Ολομάδες Βαλτεσινίκου

Οι Ολο­μά­δες ή Σο­λο­μά­δες εί­ναι έ­νας πα­νέ­μορ­φος οι­κι­σμός του Βαλ­τε­σι­νί­κου, μέ­σα στο Μαί­να­λο. Όλα κι­΄ό­λα 10 τα σπί­τι­α του -πα­ρα­δο­σι­α­κά πέ­τρι­να τα πε­ρισ­σό­τε­ρα – και οι κά­τοι­κοι λι­γώ­τε­ροι α­πό 20, που ό­λοι α­σχο­λούν­ται με την κτη­νο­τρο­φί­α. Οι α­πό­δη­μοι Ολο­μα­δι­ώ­τες ζουν οι πε­ρισ­σό­τε­ροι στην Τρί­πο­λη και λι­γώτε­ροι στην Αθή­να, Βοι­ω­τί­α και αλ­λαχού. Όλοι σχε­δόν ε­πι­τυ­χη­μέ­νοι στη ζω­ή τους, πο­τέ δεν ξεχ­νούν την γε­νέ­τει­ρα γη. 

Ένας απ­΄αυ­τούς εί­ναι ο Απόστολος Χ. Παπαγεωργίου, ε­παγ­γελ­μα­τί­ας στον χώ­ρο των εκ­δό­σε­ων, ε­πι­κοι­νω­νί­ας και δη­μο­σί­ων σχέ­σε­ων. Από α­γά­πη γι­α τον τό­πο  του, γύ­ρι­σε  έ­να θαυ­μά­σι­ο ντο­κι­μαν­τέρ, δι­άρ­κει­ας 45 λε­πτών, σε σκη­νο­θε­σί­α του κα­τα­ξι­ω­μέ­νου Γορ­τύ­νι­ου σκη­νο­θέ­τη Σω­τή­ρη Λαμ­πρό­που­λου.

Τα νο­σταλ­γι­κά κεί­με­να  που το συ­νο­δεύ­ουν εί­ναι των Απ. Παπαγεωργίου, Ν. Γαρ­γα­λι­ώ­νη και Θ. Τσά­μη,  ε­νώ τη μου­σι­κή που α­κού­γε­ται ε­πι­με­λή­θη­σαν οι Κ. Ζα­χα­ρό­που­λος και Τ. Βε­νε­τσι­ά­νος. Προ­βάλ­λον­ται στο ντο­κι­μαν­τέρ:1) Το πα­λι­ό σχο­λεί­ο (φωτό) με τον άλ­λο­τε Βαλ­τε­σι­νι­ώ­τη  δά­σκα­λό του Π. Ρέπ­πα, που  ε­πί  7 χρό­νι­α πη­γαι­νο­ερ­χό­ταν με τα πό­δι­α α­πό Βαλ­τε­σι­νί­κο (μί­α ώ­ρα δρό­μος!),

2) Ο πε­ρι­κα­λής  πέ­τρι­νος  Ι. Να­ός των Αγί­ων Απο­στό­λων (φωτό κάτω), που α­νη­γέρ­θη το 1990 πε­ρί­που, με­ρί­μνη της λί­αν α­γα­πη­τής σε ό­λους Τα­σί­ας Κα­να­βέ­τα – Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου και του λά­τρη του χω­ρι­ού  Πρωτ/ρου   π. Νι­κη­φό­ρου   Χα­τζο­γι­αν­νά­κη, βε­βαί­ως με την συν­δρο­μή ό­λων των Ολο­μα­δι­ω­τών   και φί­λων τους, α­πο­τε­λών­τας  στο­λί­δι γι­α το χω­ρι­ό,

3) Το πα­νέ­μορ­φο φα­ράγ­γι Ρεν­τε­τζέ­λα που φθά­νει έ­ως το Θε­ό­κτι­στο  και η ε­πι­βλη­τι­κή  Σπη­λι­ά  Σκορ­δού­λη,

4) Οι εγ­κα­τα­λειμ­μέ­νοι νε­ρό­μυ­λοι,

5) Το Μο­να­στή­ρι του Αγ. Νι­κο­λά­ου  με τα α­σκη­τα­ρι­ά,

6) Ο  Ι. Να­ός του  Αγί­ου Γε­ωρ­γί­ου, 6) Οι πέ­τρι­νες βρύ­σες του χω­ρι­ού,

7) Το ο­χυ­ρό  των Τα­ξι­αρ­χών  κ.α. 

Επί­σης πε­ρι­γρά­φε­ται η α­γρο­τι­κή – κτη­νο­τρο­φι­κή ζω­ή των κα­τοί­κων, ό­που μι­λούν και οι ί­δι­οι γι­α τα ή­θη και έ­θι­μά των. Τέ­λος γί­νε­ται α­να­φο­ρά  στον δρα­στή­ρι­ο Σύλ­λο­γο Ολο­μα­δι­ω­τών – Κου­ρου­βε­λαί­ων, που σχε­δόν κά­θε χρό­νο δι­ορ­γα­νώ­νει το πα­νη­γύ­ρι των Αγί­ων Απο­στό­λων  και τώ­ρα ε­τοι­μά­ζει  την α­νέ­γερ­ση κυ­λι­κεί­ου έ­ναν­τι εκ­κλη­σί­ας. Το ντο­κι­μαν­τέρ εί­ναι πραγ­μα­τι­κά έ­νας ύ­μνος γι­α το χω­ρι­ό και α­ξί­ζουν συγ­χα­ρη­τή­ρι­α σε όσους συνετέλεσαν για τη δημιουργία του.