Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Συγκρότηση επιτροπών αρ. 221 παρ. 11β και 11δ Ν. 4412/2016, για την διαδικασία σύναψης και υλοποίησης συμβάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2023.
2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2023 (Ν.4412/2016).
3. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 (Ν. 4412/2016).
4. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023.
5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2023.
7. Αποδοχή ποσού 45.882,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
8. Αποδοχή ποσού 16.800,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
9. Αποδοχή ποσού επιχορήγησης 7.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν. 4830/2021».
10. Αίτημα κ. Θεόδωρου Τσιρώνη, δημότη Τοπικής Κοινότητας Παραλογγών, για επέκταση δικτύου υδροδότησης.
11. Αίτημα κ. Θεόδωρου Μπαχού, δημότη Τοπικής Κοινότητας Κοντοβάζαινας, για επέκταση δικτύου υδροδότησης
12. Αίτημα κ. Ευσταθίου Παπαζαφειρόπουλου, δημότη Τοπικής Κοινότητας Βυτίνας, για επέκταση δικτύου υδροσότησης.