Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης για τον προϋπολογισμό

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  19:00 μ.μ., προσέλθετε  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης,  σε ειδική τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης),  (μετά τη μη ύπαρξη απαρτίας: ι) κατά τη συνεδρίαση  της 29ης  Δεκεμβρίου 2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 15959/23-12-2022 Πρόσκλησης,  ιι) κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιανουαρίου 2023, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 16173/29-12-2022 Πρόσκλησης, και ιιι) κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 101/04-01-2023 Πρόσκλησης), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του  Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος