ΥΠΕΣ: 12η Τακτική Επιχορήγηση 2022 στους Δήμους – Τι παίρνει ο Δήμος Γορτυνίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 84945/13.12.2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό , 115.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως ενδέκατη (ΙΒ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Γορτυνίας είναι 147.739,35 €.

Τα ποσά για τους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 144.146,28
ΓΟΡΤΥΝΙΑ: 147.739,35
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: 199.840,40
ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ: 119.728,41
ΤΡΙΠΟΛΗ: 582.110,89