ΠΕΠ Πελοποννήσου: Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Τη δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης επιδιώκει στην περιοχή της η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό προτίθεται να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Τα δύο πιο πάνω θέματα -δηλαδή η έγκριση σκοπιμότητας υποβολής και υποβολής αίτησης από την Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του ΕΜΠ- θα συζητηθούν στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην κάλυψη του υφιστάμενου κενού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από την έλλειψη αντίστοιχης δομής, καθώς και στην ανάληψη ρόλου επιτελικής καθοδήγησης, στήριξης και εποπτείας των δράσεων Ερευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Κεντρική λειτουργία των δομών που θα συγκροτηθούν στο πλαίσιο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης μεταφοράς γνώσης και κινητοποίησης των επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) και της τοπικής κοινότητας, για συμμετοχή στα προγράμματα καινοτομίας, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, σε σύνδεση τόσο με τους ερευνητικούς φορείς της περιφέρειας, όσο και με κάθε άλλη σχετική πηγή ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους αυτής.

Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην ανάδειξη επιχειρήσεων γνώσης, προσφέροντάς τους κατάλληλο χώρο στέγασης, υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και δικτύωσης, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, καθώς και  πρόσβαση σε τεχνολογικές γνώσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, επικουρώντας, ταυτόχρονα, στη διασύνδεσή τους µε πανεπιστημιακά ιδρύματα και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά.