Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 01.12.2020

dimos gortynias

Σας γνωστοποιούμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας θα συνεδριάσει «δια περιφοράς» την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών Νο 1 & 2 της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση και θέρμανση Δήμου Γορτυνίας».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικά και χορτοκοπτικά παρελκόμενα».
3. Έγκριση πρακτικών Νο 1 & 2 της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Γορτυνίας».
4. Έγκριση Πρακτικού 3 (ελέγχου υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Σ.83969 και τίτλο «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων».
5. Ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Γορτυνίας» ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γορτυνίας».
7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας ( Δ.Ε Ηραίας)», προϋπολογισμού 24.797,63 € στον Κ.Α. 63.7326.003.
8. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης κτηρίου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παύλιας», εκτιμώμενης αξίας 9.295,91€ στον 30.7331.60404.
9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Τροπαίων», εκτιμώμενης αξίας 4.999,87€ στον 30.7323.70010.
10. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την υπηρεσία: «Απολύμανση και καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και οδών, δημοτικών κτηρίων και λοιπών υποδομών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας».
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα Δήμου Γορτυνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες».
12. Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί καταπάτησης κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Μπαρδάκι.
13. Ορισμός Δικηγόρου σχετικά με καταγγελίες για καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Οχθίων.
14. Ορισμός Δικηγόρου για την εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση, δήλωση της Γαρυφαλλιάς Αληγέωργα.
15. Ορισμός Δικηγόρου και παραίτηση από το δικόγραφο της από 19/11/2019 με αριθμό καταθέσεως 4693/2019 Εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Δήμου Γορτυνίας, κατά:
1α]. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό των Οικονομικών, κάτοικο, ως εκ της υπηρεσίας του, Αθηνών και στην οδό Καραγεώργη Σερβίας,  αριθμός 10 και
1β]. του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών αρ. 2.
2α]. Της με αριθμ. πρωτ. 6551/04.10.2019 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη (Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, ΠΑΑ 2014-2020), Μονάδα Ελέγχων),
2β]. Της από 14/03/2018 έκθεσης ελέγχου τελικού αποδέκτη του Μέτρου 7, η οποία εξεδόθη από τη Μονάδα Γ2 Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3]. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
16. Ορισμός Δικηγόρου και παραίτηση από το δικόγραφο της από 09/10/2020 με αριθμό καταθέσεως
1486/2020 Εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Δήμου Γορτυνίας, κατά:
1α]. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό των Οικονομικών, κάτοικο, ως εκ της υπηρεσίας του, Αθηνών και στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, αριθμός 10 και
1β]. του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών αρ. 2.
2α]. Της με αριθμ. πρωτ. 4765/16.09.2020 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη (Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, ΠΑΑ 2014-2020), Μονάδα Ελέγχων),
2β]. Της από 14/03/2018 έκθεσης ελέγχου τελικού αποδέκτη του Μέτρου 7, η οποία εξεδόθη από τη Μονάδα Γ2 Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3]. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
17. Ορισμός Δικηγόρου και παραίτηση από το δικόγραφο της από 09/10/2020 και με αριθμό καταθέσεως 1487/2020 Αιτήσεως Αναστολής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Δήμου Γορτυνίας, κατά:
1α]. Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό των Οικονομικών, κάτοικο,
ως εκ της υπηρεσίας του, Αθηνών και στην οδό Καραγεώργη Σερβίας , αριθμός 10 και
1β]. του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών αρ. 2.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
2α]. Της με αριθμ. πρωτ. 4765/16.09.2020 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σκρέκα Κωνσταντίνου (Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, ΠΑΑ 2014-2020), Μονάδα Ελέγχων),
2β]. Της από 14/03/2018 έκθεσης ελέγχου τελικού αποδέκτη του Μέτρου 7, η οποία εξεδόθη από τη Μονάδα Γ2 Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2γ]. Της με αριθμ. πρωτ. 4639/09.09.2020 διαπιστωτικής πράξεως για το έργο: «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου Δήμου Γορτυνίας» του κ. Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3]. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
18. Ορισμός Δικηγόρου για αποποίηση ή μη, της από 21/03/2002 και με υπ΄ αρ. 40/10-08-2020 πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Ψωφίδος, ιδιόγραφης διαθήκης της Χαραλαμποπούλου Ελένης, στην τοπική κοινότητα Βαλτεσινίκου του Δήμου Γορτυνίας.
19. Απαλλαγή υπολόγου για το ΧΕΠ Α/350/2020 ποσού 7.000,00 €.
20. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
21. Έγκριση πινάκων αμοιβών και δαπανών δικηγόρου Δρακοπούλου Κωνσταντίνας.
22. Αποδέσμευση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
23. Εξηκοστή Τρίτη (63η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας.
24. Εξηκοστή τέταρτη (64η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού», προϋπολογισμού 12.000€.
25. Εξηκοστή πέμπτη (65η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προμήθεια γρήγορου Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του κορονοοϊού COVID-19», προϋπολογισμού 12.200€.
26. Εξηκοστή έκτη (66η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Απολύμανση και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και οδών, δημοτικών κτιρίων και λοιπών υποδομών του Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 10.060€.
27. Εξηκοστή έβδομη (67η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών γεωπληροφορικής», προϋπολογισμού 22.320€.
28. Εξηκοστή όγδοη (68η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση και φωτισμό», προϋπολογισμού 15.000€.
29. Εξηκοστή ένατη (69η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 24.800€.
30. Εβδομηκοστή (70η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Λαγκαδίων (2020) και Δ.Ε. Τροπαίων (2020)», προϋπολογισμού 8.000€.
31. Εβδομηκοστή πρώτη (71η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Εκτέλεση εργασιών στο υδροθεραπευτήριο Λουτρών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλιας», προϋπολογισμού 3.000€.
32. Εβδομηκοστή δεύτερη (72η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης: «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα», προϋπολογισμού 1.500€.

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο xspiliop@gortynia.gov.gr ή μέσω τηλεφώνου στα 2795360332 / 2795360310 / 2795360330 ή μέσω ΦΑΞ στο 2795031855.
Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ευστάθιος Χαρ. Κούλης
Δήμαρχος Γορτυνίας