Συνεδριάζει “δια περιφοράς” το Δ.Σ. Γορτυνίας

dimos gortynias

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας συνεδριάσει “Δια περιφοράς” την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

 1. Αποδοχή Β’ κατανομής από Κ.Α.Π. έτους 2020 από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
 2. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 137.621,50€ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19.
 3. Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης ποσού 108.000,00€ από το Υπουργείο εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 4. Αίτημα κου Γεωργίου Δ. Κωστόπουλου.
 5. Αίτημα Ιερέως π. Διαμαντή Πατερημού.
 6. Αίτημα κου Αθανασίου Κάββουρα, Προέδρου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου.
 7. Αίτημα Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών.
 8. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Βυτίνας «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος».
 9. Αίτημα κου Νικολάου Θεοδωρόπουλου.
 10. Ορισμός μέλους για τη συμμετοχή στη συγκρότηση επιτροπής για το έργο: «Τοποθέτηση προτομής του ήρωα του 1821 “Παπαγιώργη” στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αετορράχης».
 11. Ορισμός επιτροπής καταστροφής αρχείου και άχρηστου υλικού.
 12. Καθαίρεση και απομάκρυνση επικίνδυνων στεγάστρων και εγκαταλελειμμένων υλικών στην πλατεία Ηρώων της Δημητσάνας.
 13. Αποδοχή πράξης ένταξης του Δήμου Γορτυνίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
 14. Υλοτόμηση δένδρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας.
 15. Αίτηση κου Χρήστου Σιμόπουλου για αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού ακινήτου: «Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής» στην Τ.Κ. Ελάτης.
 16. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 (Αρ.Απόφ.Ο.Ε. 30/2020).
 17. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 (Αρ.Απόφ.Ο.Ε. 50/2020).
 18. Έγκριση πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την πληρωμή ποσού 293,07€ για την κάλυψη δαπάνης ηλεκτροδότησης του Δημοτικού Σχολείου Καρκαλούς.
 19. Έγκριση έκτης (6η) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αναβάθμιση Τηλεπικοινωνιών – Υλοποίηση Ενιαίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου», προϋπολογισμού 24.800,00€.
 20. Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την ενίσχυση του ΚΑ 25.8117.002 με το ποσό των 75,00€ για Λογιστική Τακτοποίηση.
 21. Έγκριση όγδοης (8ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Βαλτεσινίκου», προϋπολογισμού 4.813,68€.
 22. Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρκαλούς – Δ.Ε. Δημητσάνας», προϋπολογισμού 10.000,00€.