Τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου Γορτυνίας

Με την υπ’ αριθμ. 215/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης στις 4.12.2020, συγκροτήθηκε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Γορτυνίας καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας της.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ισότητας Δήμου Γορτυνίας έχει ως εξής:

Μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι:

  1. Μπέτσα Παναγιώτα του Βασιλείου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος ως Πρόεδρος
  2. Στρίκος Δημήτριος του Παναγιώτη, Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος λοιπών παρατάξεων Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Τοπιντζή Μαρία του Γεωργίου, Δημοτική Υπάλληλος
  4. Τσίτουρα Μαρία του Γεωργίου, εκπρόσωπος Συλλόγων Γονέων Δημητσάνας
  5. Σαρακινιώτη Βικτωρία του Θωμά, εκπρόσωπος Τοπικού Επαγγελματικού/ Εμπορικού Συλλόγου Τρικολώνων
  6. Κοτζαμπάση Θεοδώρα του Περικλή, εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου
  7. Καπράλου Γεωργία του Γεωργίου και Γκιουσάκης Ιωάννης του Μιχαήλ, δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση φύλλων

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ)διατηρεί τον ρόλο του συμβουλευτικού οργάνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεμελιώδεις αρμοδιότητές της είναι η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου. Επίσης, η εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται με την έννοια του φύλου καθώς και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η ΔΕΠΙΣ δύναται να κινηθεί προς την υλοποίηση αυτού του τριπλού στόχου, μέσα από την πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας και προστασίας των φύλων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δύναται να συνάψει συνεργασίες με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Γορτυνίας, την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ),με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και άλλους σχετικούς με το περιεχόμενό της φορείς. Επιπλέον, η Επιτροπή δύναται να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων και δημοτών για την ικανοποίηση των σκοπών της.

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 70Απου διέπει τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως μέλη της ορίζονται εκπρόσωποι προερχόμενοι από συγκεκριμένους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής δεν υπερβαίνει τα 2,5 έτη κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενώ συνεδριάζει δημόσια, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της τέσσερις φορές το χρόνο. Υποχρεωτικά συνεδριάζει, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την απόφαση του Δ.Σ. που επισυνάπτεται στο παρόν μήνυμα.