Υποτροφίες από το Μπακοπούλειο Ίδρυμα σε Αρκάδες φοιτητές – Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Το Μπακοπούλειο Κοινωφελές Ίδρυμα καλεί τους καταγόμενους από το Ν.Αρκαδίας και αποφοιτήσαντες από τα Λύκεια του Ν.Αρκαδίας που εισήχθησαν στα ΑΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να υποβάλλουν αίτηση προς τη γραμματεία του Ιδρύματος για να τύχουν μια από τις δύο υποτροφίες. Το ποσό της υποτροφίας θα είναι 150 ευρώ μηνιαίως για εννέα ακαδημαϊκούς μήνες φοίτησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση προς το Ίδρυμα,

2. Αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις,

3. Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στην Πανεπιστημιακή Σχολή,

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και πρόσφατο Ε9,

5. Ιδιόγραφο Βιογραφικό Σημείωμα,

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμοδίου Δήμου,

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει λάβει υποτροφία ή βοήθημα.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 28.02.2021 στα γραφεία του Ιδρύματος (Φιλελλήνων 8) από Τρίτη έως και Παρασκευή από 11:00 έως και 14:00.