Αποκατάσταση – συντήρηση πλατείας Λιβαδιακίου

Ο Δήμος Γορτυνίας έχοντας υπόψη προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση – συντήρηση πλατείας Λιβαδακίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 104/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 18.999,32 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν την προσφορά τους για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου έως και την 25 – 09 – 2023, ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση – συντήρηση πλατείας Λιβαδακίου»