Covid-19: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δήμο Γορτυνίας

dimos gortynias

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 όπου προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού, για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 4. Τα 91546/24-12-2020 KAI 9755/08-02-2021 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 5. Την αριθμ.08/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας με θέμα  «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες, μέχρι οκτώ μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19».
 6. Το 29831/18-2-2021 έγγραφο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στον Δήμο Γορτυνίας μέχρι οκτώ μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊου COVID-19, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. ΠΕ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 8 μήνες
2. ΠΕ/ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 8 μήνες
3. ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 8 μήνες
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 8 μήνες
5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 2 8 μήνες

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα
1. ΠΕ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα οικονομολόγου ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής. και 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

2. ΠΕ/ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3. ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης (παρ. 2άρθρο 5 του Ν. 2527/1997).
5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. α. Απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ελλείψει οποιοσδήποτε τίτλος  εκπαίδευσης.

β. Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οποιασδήποτε ομάδας και τάξης.

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου οποιασδήποτε κατηγορίας.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
 2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, άλλες επαγγελματικές άδειες και οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο κρίνεται απαραίτητο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση –  Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
 2. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιμέρους ειδικότητες (εφόσον απαιτείται)
 4. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ήτοι    Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών.
 5. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
 6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις επιμέρους ειδικότητες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (κατόπιν προηγούμενου ραντεβού) στον Δήμο Γορτυνίας -Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημητσάνα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης (δηλαδή από 23-02-2021 έως και 24-02-2021 και ώρα 14:30).

Πληροφορίες: Τσίτουρας Γεώργιος τηλ:2795360321.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Γορτυνίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανακοίνωση Πρόσληψης 2021 ΨΜΔ3Ω90-61Ο

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αίτηση