Έργα οδοποιίας και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Δόξας

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοποιία – Αναπλάσεις Τ.Κ.Δόξας(ΣΑΤΑ)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 108/2023 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.897,57 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του
αναφερόμενου έργου έως και την 08 – 09 – 2023, ημέρα Παρασκευή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία – Αναπλάσεις Τ.Κ.Δόξας (ΣΑΤΑ)»