Ο Μαρίνος Π. Γιαννόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Με κυβερνητική απόφαση νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (ENTERPRISE GREECE), ανέλαβε ο εγνωσμένου κύρους οικονομολόγος Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος. Είναι γιος  του Συμβούλου Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και πρώην Νομάρχη Αρκαδίας Παναγιώτη Γιαννόπουλου, από Οχθια.

Ο 40χρονος Μαρίνος έχει μακρό­χρονη εμπειρία στα διεθνή χρηματο­οικονομικά και διακεκριμένη ακαδη­μαϊκή καριέρα και πριν ενταχθεί στο Enterprise Greece εργάστηκε για πε­ρισσότερο από μια δεκαετία στον τραπεζικό κλάδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια και συμμετείχε στη διαχείριση και ενο­ποίηση χαρτοφυλακίων πιστωτικού κινδύνου σε χρηματοπιστω­τικά ιδρύματα.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα οικονομικά από το Management School, University of Liverpool, μεταπτυχιακού τίτλου στα διεθνή οικονομικά από το City University London και διδακτορικό από το Brunei University London.

Είχε διδάξει τόσο στο Πανεπιστήμιο Brunei όσο και στο Ελλη­νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει oυκ ολίγες διεθνείς δημοσι­εύσεις.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και στόχος της είναι να προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα και να προωθεί τις εξαγωγές Ελληνικών Προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Η Εφημερίδα μας τον συγχαίρει θερμά, τόσον για τη νέα του θέση, όσον και για τις αλματώδεις προόδους του.

Στη φωτογραφία διακρίνεται μαζί με συμπατριώτες του Αρκάδες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μπροστά από το περίπτερο του Enterprise Greece στο Βελλίδειο δίπλα του είναι ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, πρώην Υπουρ­γός και νυν Διοικητής του ΕΛΓΑ με την κόρη του Μαριάννα και η εκδότρια Πέννυ Καλύβα, Γεν. Γραμματέα της Ένωσης Δημο­σιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού τύπου (ΕΔΙΠΤ).

*Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδος “Γορτυνία”