Ολοκλήρωση – ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Σύρνα – Βιδώνι

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ διακηρύττει ότι την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση – ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Σύρνα – Βιδώνι» (Α.Σ. 202346) εκτιμώμενης αξίας 99.999,40 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31η
του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 80.644,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη αριθμ. 01/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, ανέρχεται στο ποσό των 80.644,68 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 99.999,40 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%).
 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.gortynia.gov.gr.
 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16 – 08 – 2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18 – 08 – 2023.
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
01/09/2021.
 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας, που βρίσκονται στα Λαγκάδια Αρκαδίας Τ.Κ. 22010, αρμόδιος υπάλληλος κα Γεωργία Μονοκρούσου (τηλ.: 2795360508, 2795360514), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1_2023_ΜΕΛΕΤΗ_signed

2. espd-request-v2 (2)

3. ΑΟΕ063_20230710_signed

4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ_signed

5. Περίληψη_διακήρυξης_signed