Δήμος Γορτυνίας: Διαγωνισμός για τη μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρο επεξεργασίας

dimos gortynias

Δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2021_ΓΙΑ_ΚΗΜΔΗΣ
Εντυπο οικονομικής προσφοράς
Μελέτη
ΤΕΥΔ