Επέκταση-αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και άρδευσης σε Μυγδαλιά και Πράσινο

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Μυγδαλιάς & Τ.Κ. Πρασίνου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 136/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου έως και την 31 – 01 – 2022, ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Δείτε όλη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου:

Δίκτυο-ύδρευσης-άρδευσης-σε-Μυγδαλιά-και-Πράσινο