Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βυζικίου & Τ.Κ. Τροπαίων

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Βυζικίου & Τ.Κ.Τροπαίων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 138/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.139,49 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά  έως και την 23 – 05 – 2022, ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ:

Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βυζικίου και Τ.Κ. Τροπαίων