Επιμελητήριο Αρκαδίας: Ενημέρωση επιχειρήσεων για σύνταξη μελετών και αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «Αγαπήνωρ», ενημερώνει τους υποψήφιους και δυνητικούς δικαιούχους, που ενδιαφέρονται για τη σύνταξη μελετών/αιτήσεων ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών ότι στα γραφεία του Επιμελητηρίου και του Αγαπήνωρα υπάρχει λίστα μελετητών – συμβούλων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο συμβούλων της.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Αγαπήνωρ» από το 2019 έχει μόνο ενημερωτικό ρόλο για τα προγράμματα.

Οι εγγραφές στο Μητρώο Συμβούλων είναι ανοιχτή και το μητρώο ανανεώνεται κάθε τρίμηνο.

Τη λίστα μπορούν να την δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Εξειδικευμένοι επιστήμονες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την σύνταξη μελετών/αιτήσεων ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών, καλούνται να ενταχθούν στο μητρώο συμβούλων του Αγαπήνωρα. Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς υπηρεσιών:

  1. Επιχειρηματικός σχεδιασμός (πηγές χρηματοδότησης, προσέλκυση κεφαλαίων).
  2. Αναπτυξιακά προγράμματα (υποβολή και παρακολούθηση φακέλου).
  3. Μελέτες και πιστοποίηση ποιότητας κατά τα συστήματα ISO – HACCP-CE.
  4. Μελέτες marketing και προώθησης προϊόντων.
  5. Ενεργειακές μελέτες.
  6. Μελέτες χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  7. Πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά εάν υπάρχει σε αντίστοιχη εμπειρία.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι: α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, α­ναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανά­λογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, ή κινήθηκε εναντίον του τέτοιας φύσεως διαδικασία.

β) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα, που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του, βάσει αμετακλήτου απόφασης.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ».

Υπεύθυνος  Μεγρέμης Νικόλαος, τηλ.: 2710-230233, fax: 2710-230236, e-mail: info@agapinor.gr

 

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Παράσχου Ματίνα