ΥΠΕΣ: 4.176.300 € στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46949/23.06.2021 απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 40.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, για την εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για την μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Τα ποσά που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: 1.180.200,00
Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ: 1.145.700,00
Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 935.200,00
Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 516.500,00
Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: 398.700,00

Δείτε εδώ την απόφαση.

Ε.Μ.