Αποκατάσταση βατότητας-προσβασιμότητας οδών στην Τ.Κ. Καρδαριτσίου

Ο Δήμος Γορτυνίας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση βατότητας-προσβασιμότητας οδών στην Τ.Κ. Καρδαριτσίου”  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 102/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά για την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου έως και την Παρασκευή 30 – 09 – 2022  στο πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας.

Αποκατάσταση βατότητας-προσβασιμότητας οδών στην Τ.Κ. Καρδαριτσίου