Ξεκινά η κυνηγετική περίοδος 2022 -2023 στην Αρκαδία

Ξεκινά στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος 2022 -2023 στην Αρκαδία, σύμφωνα με την Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Α΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2022-2023 από 20 Αυγούστου 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.
2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ.
επισυνάπτεται στην αριθ. πρωτ.: 126765/05-08-2022 ρυθμιστική διάταξη θήρας
του Δασαρχείου Τρίπολης

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 – 14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9-10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9-28/2 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ : α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα (12)
5.* Τρυγόνι (Streptopelia turtur)* 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες Έξι (6) *
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 Όλες Είκοσι πέντε (25)
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες (Συνολικά
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες από όλα τα είδη)
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
17. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar) 01/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
18. Φασιανός (Phasianus sp., κυνηγετικός) 15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ : β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Mareca penelope) 15/9-10/2 Όλες
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9-31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Όλες
5. Σαρσέλα (Spatula querquedula) 15/9-31/1 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata) 15/9-31/1 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9-31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9-31/1 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9-10/2 Όλες
10. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9-31/1 Όλες
11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

* Για το τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή κατά 50% σε σχέση με τον μέσο όρο καρπώσεων μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές καρπώσεις.
Μετά την συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερήσιας, όσο και της συνολικής μέχρι συμπλήρωσης του ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κ.Σ.Ε. Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, έιτε μέσω τον συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών, από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά τη έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλέφωνου στη χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται :
1.- Να δηλώνουν μέσω της εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο του κυνηγιού.
2.- Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρησή της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου.
Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο
κινητό τους τηλέφωνο για τη λήξη της θήρας του είδους.
3.- Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone η δήλωση κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή
sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν ην αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης θήρας. Στο μήνυμα θα
αναγράφονται με την κάτωθι σειρά : 1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών 2. Ονοματεπώνυμο 3. Ο 12ψήφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας 4. Περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.
Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται αυτόματα από τη χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερήσιες καταχωρήσεις κάρπωσης τρυγονιού) θα έχει αποκλειστικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

B΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για την άσκηση του κυνηγίου, από 15-09-2022 μέχρι και 28-02-2023 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες στα πλάισια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25-01-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) από 15-09-2022 έως 28-02-2023 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του Αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Επιτρέπουμε το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης από 15-09-2022 μέχρι 10-01-2023, μόνο τις ημέρες Τετάρτη – Σάββατο και Κυριακή.
5. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09- 2022 μέχρι 20-01-2023 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01- 2023 μέχρι 28-02-2023 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου
υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 2 της παρούσης.
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι :
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3. Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29-11-1985 (Β΄757) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π.37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β΄1495) κοινή υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αυτή με την υπό στοιχεία Η.Π.8353/276/Ε103 (Β΄415) όμοια.
1.5. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν δασικές ρυθμιστικές απαγορευτικές διατάξεις θήρας.
1.6. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1.7. Απαγορεύουμε μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου 2022 – 2023 το κυνήγι κάθε θηράματος, όπου και όταν η περιοχή καλύπτεται από χιόνι, για την προστασία του θηραματικού πλούτου.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται με τις Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις της Υπηρεσίας μας “Περί Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων” και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, δεν επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή.
4. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.
5. Απαγορεύεται τα επαναληπτικά και ημιαυτόματα κυνηγετικά όπλα να φέρουν
περισσότερα από τρία (3) συνολικά φυσίγγια, από τα οποία το ένα στην θαλάμη και τα δύο
στην αποθήκη.
6. Οι επιθυμούντες να αποκτήσουν άδεια θήρας (νέοι κυνηγοί) θα προσκομίζουν προηγουμένως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού όπλου ή Βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, δύο φωτογραφίες και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, στην συνέχεια θα υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα γραφεία του Δασαρχείου Τρίπολης από Επιτροπή που θα συνεδριάζει δύο φορές το μήνα. Οι αποτυχόντες θα επανέρχονται για επανεξέταση στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής.
7. Η παρούσα ισχύει από 20 Αυγούστου 2022 και λήγει την 28 Φεβρουαρίου 2023.
8. Η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ