Επιμελητήριο Αρκαδίας: «Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ»

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει για την έκδοση της ΕΕ, του Συνοπτικού Οδηγού Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση ο οποίος καλύπτει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των κοινοτικών Μέσων και Ταμείων ανά τομέα δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Μεταφορές, Τουρισμός, Αλιεία, Απασχόληση, Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Έρευνα και Καινοτομία και ICT, Ενέργεια, Υγεία.
Εκτενέστερη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ευρύτερη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “GUIDE TO EU FUNDING 2023 EDITION” https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747110/EPRS_STU(2023)74 7110_EN.pdf , με αναφορά στην ιστοσελίδα κάθε χρηματοδοτικού Μέσου.

Πατήστε λήψη για να κατεβάσετε το αρχείο.