Μας αρ­ρώ­στη­σαν και α­πό πά­νω!

Ediotorial (Ιανουάριος 2016)

Στο γράμ­μα μας  του εκδότη τον πε­ρα­σμέ­νο  μήνα,  γρά­φα­με ό­τι ο κό­σμος εί­ναι α­η­δι­α­σμέ­νος   και ε­ξορ­γι­σμέ­νος, με ό­λους τους πο­λι­τι­κούς  μας, γι­α­τί με την κα­τα­στρο­φι­κή τα­κτι­κή  των, εί­τε ως κυ­βέρ­νη­ση, εί­τε ως αν­τι­πο­λί­τευ­ση, μας ο­δή­γη­σαν στο χεί­λος του γκρε­μού απ­΄ό­που προ­σπα­θού­με  να κρα­τη­θού­με μην …γκρε­μο­τσα­κισ­θού­με  τε­λεί­ως! 

 Ομως λί­γες  η­μέ­ρες με­τά, μι­α σπου­δαί­α   έ­ρευ­να της GPO γι­α λο­γα­ρι­α­σμό της  Εθνι­κής Σχο­λής  Δη­μό­σι­ας  Δι­οί­κη­σης, α­πο­κά­λυ­ψε ό­τι οι μι­σοί  Έλλη­νες εί­ναι άρ­ρω­στοι , ως α­πόρ­ροι­α της α­νι­κα­νό­τη­τας των ε­θνο­πα­τέρ­ων μας! Και δυ­στυ­χώς   την έ­ρευ­να αυ­τή, δεν την πρό­βα­λαν τα κα­νά­λι­α  προ­φα­νώς γι­α να μην τους  δυ­σα­ρε­στή­σουν, γε­νό­με­νοι έ­τσι συμ­μέ­το­χοι αυ­τής της θλι­βε­ρής κα­τά­στα­σης!  Σύμ­φω­να με  την έ­ρευ­να λοι­πόν  αρ­νη­τι­κά συ­ναισ­θή­μα­τα ό­πως:  Ανα­σφά­λει­α – α­γω­νί­α – φό­βο, θυ­μό -α­γα­νά­κτη­ση – α­πο­γο­ή­τευ­ση – πί­κρα – θλί­ψη -άγ­χος,  ε­ξαι­τί­ας της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, εκ­φρά­ζει  το  …44%  των  Ελλή­νων!  Μά­λι­στα το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό εμ­φα­νί­ζε­ται σε ά­το­μα  με χα­μη­λό ει­σό­δη­μα, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα πα­ρα­τη­ρεί­ται  αύ­ξη­ση της κα­τα­θλι­πτι­κής δι­ά­θε­σης.  Επι­πλέ­ον  η υ­γεί­α των Ελλή­νων κα­τα­γρά­φει πτω­τι­κή τά­ση, ε­νώ έ­να 25% α­δυ­να­τεί   να λά­βει τη θε­ρα­πεί­α του  και να κά­νει τις εν­δε­δειγ­μέ­νες ε­ξε­τά­σεις γι­α λό­γους κό­στους! 

Τα  ευ­ρή­μα­τα γε­νι­κά κα­τα­δει­κνύ­ουν  ό­τι υ­πάρ­χει συ­σχέ­τι­ση α­νά­με­σα στην πτώ­ση του βι­ο­τι­κού ε­πι­πέ­δου, την ε­πί­πτω­ση της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης, στην ψυ­χο­λο­γί­α  και στο α­να­φε­ρό­με­νο ε­πί­πε­δο  υ­γεί­ας. Πα­ρα­δό­ξως  α­πό την έ­ρευ­να προ­έ­κυ­ψαν  και τρί­α θε­τι­κά που ο­φεί­λον­ται  στην οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση: Πτω­τι­κή τά­ση στην κα­τα­νά­λω­ση  οι­νο­πνευ­μα­τω­δών πο­τών και κόκ­κι­νου κρέ­α­τος   και μεί­ω­ση του κα­πνί­σμα­τος!

Ας ευ­χη­θού­με να βά­λουν μυ­α­λό οι πο­λι­τι­κοί μας και να μην “ξε­συ­νε­ρί­ζον­ται” ό­πως λέ­με στη Γορ­τυ­νί­α. Οι και­ροί  α­παι­τούν προ­πάν­των  σο­βα­ρό­τη­τα, εγ­κρά­τει­α, πει­θώ,  με­τρη­μέ­να λό­γι­α, α­πο­φυ­γή  ψε­μά­των και ό­χι …ελφαρόμυαλη πο­λι­τι­κή!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ