Νέες προσκλήσεις από το ΤΑΠΤοΚ – 3.350.000€ για Δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης & Γορτυνίας

 

Τρεις νέες προσκλήσεις για τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης δημοσίευσε την τελευταία εβδομάδα η Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας προσκαλεί τους Δήμους της περιοχής ΤΑΠΤοΚ να υποβάλλουν φακέλους χρηματοδότησης για τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

Α.  Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας Προϋπολογισμού 2.300.000,00€

Οι παρεμβάσεις, βάσει της φιλοσοφίας των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, θα πρέπει να είναι άμεσες / βραχυπρόθεσμες μικρής και μεσαίας κλίμακας στις οποίες περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων τουοδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου εξοπλισμού.Η δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 2 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» της εγκεκριμένης Στρατηγικής με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020»» και συνδράμει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 4.1.1 «Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Β. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων Προϋπολογισμού 500.000,00€

Σκοπός της δράσης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Οι αναβαθμίσεις μπορούν να αφορούν επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, προμήθεια φωτιστικών ενεργειακής κατανάλωσης, κ.α. Επίσης, σημαντική είναι η σύνδεση στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, καθώς επίσης, παράλληλα με τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων θα ενισχυθούν και επενδύσεις για χρήση τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων καύσης με αντίστοιχες καθαρότερες.

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Γ. Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού Προϋπολογισμού 550.000,00€

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στην βελτίωση της προσβασιμότητας και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και έργα / δράσεις υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού. Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις αναφέρονται: Διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης και εξασφάλισης της καλής κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων, έργα οικοτουρισμού / πράσινου τουρισμού όπως διαδρομές – μονοπάτια (έργα βελτίωσης, καθαρισμού, αποκατάστασης και σηματοδότησης), ήπιες διαμορφώσεις στάσεων και θέσεων θέασης π.χ. κιόσκια, πάγκοι, πινακίδες πληροφόρησης κ.λπ.), ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων (αποκατάσταση εδαφών, επιφανειακών υδάτων από ρύπανση), έργα διαχείρισης φερτών υλών, κλπ.