Πρόσληψη 18 ατόμων για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας στο Δήμο Γορτυνίας

Ο Δήμος Γορτυνίας ενέκρινε την πρόσληψη συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (από το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2022 μέχρι το 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2022), για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Γορτυνίας και συγκεκριμένα:

  • 12 εργαζομένων Υ.Ε. εργατών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας και
  • 6 Y.E. πυροφυλάκων Τρεις (3) μήνες

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε εργασίες αποψίλωσης χόρτων και κλαδιών σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, θα συμμετέχει σε φύλαξη χώρων σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, και σε άλλες βοηθητικές εργασίες για την αποτελεσματική πρόληψη πυρκαγιών και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν συμβάντων πυρκαγιάς σε όλη την έκταση του Δήμου Γορτυνίας.
Η πίστωση, που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. εξόδων 30.6041.005 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Προσωπικού απασχολούμενο στην Πυροπροστασία» και στον Κ.Α. εξόδων και 30.6054.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού απασχολούμενο στην πυροπροστασία» αντίστοιχα.

Δείτε τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: (1)