Προτεραιότητες Δημοτικής Αρχής!

Editorial (αρ. φύλλου 504):

Οι ορ­κισ­θέν­τες στις 24 Αυ­γού­στου και εγ­κα­τα­στα­θέν­τες ε­πί­ση­μα την 1η Σε­πτεμ­βρί­ου νέ­οι Δη­μο­τι­κοί Αρχον­τες  της Γορ­τυ­νί­ας με τον ε­πα­νε­κλε­γέν­τα  Δή­μαρ­χο Γι­άν­νη Γι­αν­νό­που­λο, ο­φεί­λουν να ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­σουν τις προ­τε­ραι­ό­τη­τές των που θα πρέ­πει να θέ­σουν α­πό την αρ­χή της πεν­τα­ε­τούς πλέ­ον θη­τεί­ας των. Τα προ­η­γού­με­να 3,5 χρό­νι­α, δεν εί­δα­με  δυ­στυ­χώς κά­ποι­α  θε­α­μα­τι­κά ε­πι­τεύγ­μα­τα. Βε­βαί­ως α­να­γνω­ρί­ζο­με ό­τι δό­θη­κε τό­τε προ­τε­ραι­ό­τη­τα στη λει­τουρ­γί­α του νέ­ου Καλ­λι­κρα­τι­κού Δή­μου – μα­μούθ,  ό­πως και στη σύν­τα­ξη δε­κά­δων με­λε­τών,  α­πα­ραί­τη­των γι­α την έν­τα­ξή των σε προ­γράμ­μα­τα, που κά­ποι­α όν­τως χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν. Όμως  γι­α προ­βλή­μα­τα γε­νι­κώ­τε­ρου εν­δι­α­φέ­ρον­τος,  δεν πα­ρα­τη­ρή­θη­κε α­νά­λη­ψη σο­βα­ρών πρω­το­βου­λι­ών. Και τέ­τοι­α  σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα που έ­χουν να κά­νουν με την συγ­κρά­τη­ση του τό­που και την πε­ραι­τέ­ρω του­ρι­στι­κή κυ­ρί­ως α­νά­πτυ­ξή του εί­ναι:

1) Η ο­λο­κλή­ρω­ση της Εθνι­κής Οδού Τρι­πό­λε­ως –  Βυ­τί­νας – Αρχαί­ας Ολυμ­πί­ας, με την πα­ρά­καμ­ψη Λαγ­κα­δί­ων,

2) Η δι­α­πλά­τυν­ση της Πε­ρι­με­τρι­κής ο­δού Λί­μνης Λά­δω­να   γι­α να περ­νούν ά­νε­τα τα του­ρι­στι­κά λε­ω­φο­ρεί­α, κά­τι που θα ση­μά­νει και στην α­νά­πτυ­ξη όλης της πε­ρι­ο­χής

3)  Η δη­μι­ουρ­γί­α πα­ρα­καμ­πτη­ρί­ου δρό­μου στη Δη­μη­τσά­να,

4) Η εν­θάρ­ρυν­ση νέ­ων αν­θρώ­πων  γι­α την έ­ναρ­ξη νέ­ων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ρι­ο­τή­των, λει­τουρ­γών­τας ει­δι­κό δη­μο­τι­κό γρα­φεί­ο γι­α ε­νη­μέ­ρω­ση και δι­ευ­κο­λύν­σεις,

5) Η προ­ώ­θη­ση των το­πι­κών προ­ϊόν­των σε νέ­ες α­γο­ρές κ.α.

Ακό­μη στις προ­τε­ραι­ό­τη­τες   συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νου­με  και την α­νέ­γερ­ση νέ­ου Δη­μο­τιι­κού Με­γά­ρου στο κέν­τρο  της Γορ­τυ­νί­ας, που εί­ναι η Καρ­κα­λού α­φού το υ­πάρ­χον σή­με­ρα  Δη­μαρ­χεί­ο στη Δη­μη­τσά­να, μας  προ­σβά­λει κα­τά­φο­ρα!

Εμείς ως μο­να­δι­κό Παγ­γορ­τυ­νι­α­κό Μέ­σο Ενη­μέ­ρω­σης που φθά­νει έ­ως το τε­λευ­ταί­ο κα­λύ­βι, θα συμ­πα­ρα­στα­θού­με στην προ­σπά­θει­α της νέ­ας Δη­μο­τι­κής  Αρχής, κά­νον­τας ό­πως πάν­τα κα­λο­προ­αί­ρε­τη κρι­τι­κή, με γνώ­μο­να α­πο­κλει­στι­κά το συμ­φέ­ρον της Γορ­τυ­νί­ας μας. Κα­λή συ­νέ­χει­α λοι­πόν στους Δη­μο­τι­κούς μας Άρχοντες­.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ