Πρωτοτυπίες Συλλόγων μας!

Editorial (αρ. φύλλου 504):

Φέ­τος γι­α πρώ­τη φο­ρά αρ­κε­τοί Σύλ­λο­γοι της Γορ­τυ­νί­ας μας πρω­το­τύ­πη­σαν το καλοκαίρι πραγ­μα­το­ποι­ών­τας και­νο­τό­μες και έ­ξυ­πνες δρα­στη­ρι­ό­τη­τες γι­α μι­κρούς  και με­γά­λους που ξέ­φευ­γαν α­πό τα κα­θι­ε­ρω­μέ­να πα­νη­γύ­ρι­α και αν­τα­μώ­μα­τα. Και κυ­ρί­ως εί­χαν πο­λύ χα­μη­λό κό­στος.  Γε­γο­νός που α­πο­δει­κνύ­ει ό­τι η κα­λύ­τε­ρη α­πάν­τη­ση στην κρί­ση που πλήτ­τει και το μέλ­λον α­κό­μα των Συλ­λό­γων μας, εί­ναι η φαν­τα­σί­α και η ευ­ρη­μα­τι­κό­τη­τα!   

Ανά­με­σα στις πα­ρα­δο­σι­α­κές αυ­τές δρά­σεις ήταν οι: διαγωνισμός μουστακιού, δι­α­γω­νι­σμοί μα­γει­ρι­κής, γιορτή καλαμποκιού, δημιουργία κοσμημάτων, α­να­βί­ω­ση πα­ρα­σκευ­ής πα­ρα­δο­σι­α­κών προ­ϊόν­των και ψω­μι­ού, έκ­θε­ση βι­βλί­ου, μπα­ζάρ γυ­ναι­κών, πε­ζο­πο­ρί­ες κ.α. Μά­λι­στα αρ­κε­τοί Σύλ­λο­γοι με τη βο­ή­θει­α και ε­θε­λον­τών με­ρί­μνη­σαν γι­α τον κα­θα­ρι­σμό μο­νο­πα­τι­ών, αλ­λά και κοι­νό­χρη­στων χώ­ρων. 

Ιδι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση ό­μως δό­θη­κε στην ε­να­σχό­λη­ση και α­να­ψυ­χή της νε­ο­λαί­ας, αλ­λά και των μι­κρών παι­δι­ών. Ετσι πέ­ρα α­πό τα κα­θι­ε­ρω­μέ­να Πάρ­τυ Νε­ο­λαί­ας και τους α­θλη­τι­κούς α­γώ­νες που χρό­νι­α τώ­ρα δι­ορ­γα­νώ­νουν πολ­λοί Σύλ­λο­γοι, φέ­τος γι­α πρώ­τη φο­ρά πολ­λά δρώ­με­να α­πευ­θύ­νον­ταν α­πο­κλει­στι­κά σε παι­δι­ά μι­κρής η­λι­κί­ας,. Μα­ζί ό­μως με τα παι­δι­ά περ­νού­σαν ευ­χά­ρι­στα και οι γο­νείς! Ανά­με­σα στις εκ­δη­λώ­σεις αυ­τές ή­ταν: πα­ρα­στά­σεις με πα­ρα­δο­σι­α­κούς χο­ρούς, δι­α­γω­νι­σμοί ζω­γρα­φι­κής, προ­βο­λές ται­νι­ών, δη­μι­ουρ­γι­κά δρώ­με­να, θε­α­τρι­κά παιχ­νί­δι­α, κου­κλο­θέ­α­τρα κ.α.

Οφεί­λου­με λοι­πόν γι­α άλ­λη μι­α φο­ρά να ε­παι­νέ­σου­με ξε­χω­ρι­στά τους Το­πι­κούς Συλ­λό­γους μας γι­α τις πρω­τό­τυ­πες και θαυ­μά­σι­ες ι­δέ­ες τους, αλ­λά και ό­λους ό­σους ερ­γά­στη­καν ε­θε­λον­τι­κά συμ­βάλ­λον­τας στην υ­λο­ποί­η­σή τους.

Ας κρα­τή­σου­με αυ­τές τις ό­μορ­φες ει­κό­νες α­πό τα χω­ρι­ά μας να μας συν­τρο­φεύ­ουν στον ερ­χό­με­νο χει­μώ­να και α­να­πο­λών­τας τες να παίρ­νου­με δύ­να­μη γι­α το ε­πό­με­νο κα­λο­καί­ρι!

ΠΕΝΝΥ Κ. ΚΑΛΥΒΑ