Υποτροφία σε Γορτύνιο μεταπτυχιακό φοιτητή από το Ίδρυμα Σαββοπούλου

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Το Ίδρυμα ΕΙΡΗΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό   έτος 2023-2024 μία (1) υποτροφία σε απόφοιτο Ελληνικού Πανεπιστημίου που κατάγεται κατά προτίμηση από τη Στεμνίτσα ή από τη Γορτυνία και Αρκαδία ευρύτερα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Περεταίρω κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για την λήψη της απόφασης χορήγησης της υποτροφίας στους/στις υποψηφίους και με την ακόλουθη σειρά είναι: α) το ήθος του υποψηφίου/ της υποψηφίας, β) η επίδοση του/της κατά τις πανεπιστημιακές σπουδές.

Το ποσό της Υποτροφίας ανέρχεται  στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ μηνιαίως. Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη θα βαρύνει το Ίδρυμα.

Οι υποψήφιοι και υποψήφιες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την 20η   Δεκεμβρίου 2023, ηλεκτρονικά στο mail του Ιδρύματος  idsavopoulou@gmail.com αποστέλλοντας σε μορφή pdf ή word με την ένδειξη θέματος «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2023-2024» α) τα στοιχεία τους, β) βιογραφικό, γ) αντίγραφο του πτυχίου του πανεπιστημιακού τμήματος από όπου αποφοίτησε δ) βεβαιωτικό έγγραφο για την φοίτηση σε μεταπτυχιακό τμήμα πανεπιστημίου ε) πιστοποιητικό το οποίο δηλώνει την αρκαδική καταγωγή (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) στ) ταυτότητα.