Δήμος Γορτυνίας: Έργο συντήρησης-επισκευής κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Βαλτεσινίκου

Ο  Δήμος Γορτυνίας  προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ Βαλτεσινίκου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 135/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Γορτυνίας.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Σ.Α.: 191360)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η/9/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Αναλυτικά η πρόσκληση:

«Συντήρηση-επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ Βαλτεσινίκου»