Οπλαρχηγοί από την “Πέρα Μεριά”

Επιμέλεια: Μαρίνα Διαμαντοπούλου – fb

Οπλαρχηγοί από την “Πέρα Μεριά” επαρχίας Καρύταινας (Γορτυνίας) 

Η περιοχή “Πέρα Μεριά” ήταν η περιοχή πέρα του Λάδωνα, που περιλάμβανε περίπου τον παλιό Δήμο Ελευσίνος με κέντρο την Κοντοβάζαινα και τον παλιό Δήμο Θελπούσης με κέντρο του Μπέλεσι, αλλά και κάποια χωριά της περιοχής Καλαβρύτων και Ολυμπίας (π.χ. Λώπεσι, Μποστενίτσα, Άσπρα Σπίτια, Λούβρου, Λυκούρεσι, Νεμούτα, κ.ά). Η επαρχία της Καρύταινας ήταν περίπου η μετέπειτα επαρχί Γορτυνίας και λίγο μεγαλύτερη.
Ο Φωτάκος αναφέρει στο έργο του “Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών”:
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ
Ούτος κατήγετο από το χωρίον Βελημάχι. Υπήρξε δε καπετάνιος επίσημος, παρευρεθείς εις την μάχην του Λάλα, έπειτα εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς, κατά δε την μάχην της Γράνας εκλείσθη με τον Δημητράκην Δεληγιάννην εις του Μαντσαγρά. Κατά δε την μάχην της 9 Μαρτίου έξωθεν των Πατρών ελαβώθη ελαφρά. Συνεστράτευσε πάντοτε μετά του Κανέλλου και Δημητρίου Δεληγιάννη. Παρευρέθη και εις τας κατά του Δράμαλη μάχας, και κατόπιν εις τας κατά του Ιμβραήμ Πασά.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΛΗ
Ούτοι οι δύω αδελφοί, Γιαννάκης και Χρυσανθάκης ονομαζόμενοι, ήσαν Βελημαχίται, και υπηρέτησαν στρατιωτικώς, παρευρεθέντες εις τας μάχας του Λάλα, Τριπολιτσάς, Γράνας και των Πατρών. Επέρασαν δε και εις το Μεσολόγγιον με τον στρατηγόν Κανέλον Δεληγιάννην υπό τον οποίον και υπηρέτησαν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ή ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ
Ούτος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς, παρευρεθείς εις πολλάς μάχας, και διαβάς μετά του στρατηγού Κανέλου Δεληγιάννη και εις το Μεσολόγγιον. Έπεσε δε μαχόμενος εις την μάχην των Τρικόρφων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ Ή ΤΣΑΟΥΣΑΚΟΣ
Υπηρέτησε στρατιωτικώς μετά του στρατηγού Κανέλου Δεληγιάννη, μετά του οποίου υπήγε και εις το Μεσολόγγιον.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ
Και ούτος, ως και ο ανωτέρω μετά του στρατηγού Κανέλου Δεληγιάννην υπηρετήσας στρατιωτικώς.
Ο ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Ο καπετάνιος ούτος κατήγετο από της Ράχαις, ηκολούθει δε επίσης τον στρατηγόν Κανέλον, και παρευρέθη εις όλας σχεδόν τας μάχας. Εσκοτώθη δε μαχόμενος εις τα Τρίκορφα επί του Ιμβραήμ.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ
Και ούτος ο στρατιωτικός υπηρέτησε την πατρίδα, πολεμήσας εις την μάχην της 9 Μαρτίου έξωθεν των Πατρών αρχηγούντος του Θ. Κολοκοτρώνη. Υπήγε και εις το Μεσολόγγιον μετά του Κανέλου Δεληγιάννη.
ΣΠΗΛΙΟΣ ΖΟΥΤΟΣ Ή ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ούτος ήτον από το Μοναστηράκι. Υπηρέτησε δε στρατιωτικώς, λαβών μέρος εις πολλάς μάχας. Υπήγε δε και εις τας Αθήνας με τον στρατηγόν Γενναίον αρχηγούντος του Καραϊσκάκη.
ΣΠΗΛΙΟΣ ΧΕΛΩΝΙΑΡΗΣ
Κατήγετο από την Δίβριτσαν. Υπηρέτησε πάντοτε υπό τας διαταγάς του Ανδρέα Ζαϊμη, παρευρεθείς εις πολλάς μάχας.
Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
Ο περίφημος ούτος καπετάν παπάς κατήγετο από το Μοναστηράκι. Ευρίσκετο μετά του στρατηγού Κανέλου Δεληγιάννη εις όλους τους πολέμους, και διεκρίθη. Εις δε την μάχην της Γράνας κατά την πολιορκίαν της τριπολιτσάς ανδραγάθησε. Μετά δε ταύτα ευρέθη εις την μάχην της 9 Μαρτίου εις τας Πάτρας, τας οποίας επολιόρκει ο Κολοκοτρώνης. Κατόπιν επέρασεν εις το Μεσολόγγιον μετά του στρατηγού Κανέλου Δεληγιάννη και άφησε και εκεί μνημεία παληκαριάς.
Ούτω δε κατέστη γνωστός εις τον τόπον του, ωσάν τον Παπαγεωργάκη από το Μοναστηράκι έλεγον, και εννοούσαν παληκάρι”.
Ο δε Τ. Κανδηλώρος στο έργο του “Η Γορτυνία” έκδοση 1898, αναφέρει τους εξής Περαμερήσιους αγωνιστές:
“Εν Κοντοβαζαίνη ο γέρων προεστώς Θ. Μπελτέκος, των όπλων δε ο Γ. Κοντοβαζαινίτης μετά του Κολοκοτρώνη και ο Σοφιανός Κορομάντζος μετά του Κανέλλου.
Εκ Βελημαχίου ο Αργ. Απουσκίτης μετά του α΄ και ο Γιαννάκης και Χρυσανθάκης Καραλήδες μετά του β.
Εκ Βάχλιας ο Παρασκευάς Παπαπετρόπουλος (Τσαούσης) μετά του α΄ και ο Χρ. Βαχλιώτης μετά του Κανέλλου.
Από το Μοναστηράκι ο Βασίλ. Ζιούτος, ο Ρόδης και ο Παπαγεωργάκης, εκ Διβρίτσης ο Θ. Σουλιμιώτης.
Εν Θελπούση δε ο Ν. Καφεντζής εκ Μπέλεσι και ο Αθ. Μπράμος εκ Χώρας. Εκτός δε των σημερινών ορίων, εκ Νεμούτας ο Νικ. Καψής και εκ Μποστενίτσας οι Τριάντης Μιχόπουλος και Θ. Ασημακόπουλος ή Βέλεχος.